Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία  (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.