ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
--
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στην Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση

Δύο Κατευθύνσεων:

(α) στην «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»

(β) στην «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη

 

 

Τρίπολη – Καλαμάτα 2015

 

Συντοµογραφίες

∆.Ε.Π. = ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μ.∆.Ε. = Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Ε.Δ.Ε. = Ειδική Δι-Ιδρυματική Επιτροπή

Π.Μ.Σ. = Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Ο Κανονισµός Σπουδών του Προγράµµατος καθορίζεται µε απόφαση της Ε.Δ.Ε. των δύο Ιδρυμάτων και µπορεί να αλλάζει ή να ανανεώνεται κατά την διάρκεια της ακαδηµαϊκής περίοδου. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές ενηµερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές που µπορεί να τους επηρεάζουν. Καµία αλλαγή στον Κανονισµό Σπουδών δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ.

3. Η Ε.Δ.Ε είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

4. Η διάρκεια σπουδών στο εν λόγω ΠΜΣ είναι καθορισμένη στους 18 μήνες, χωρισμένη σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα είναι αφιερωμένα σε μαθήματα και το τρίτο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής μπορεί να παρατείνει κατά δύο εξάμηνα τις σπουδές του.
 
5. Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων και συναφών ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηριακές ασκήσεις) είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
 
6. Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του Προγράµµατος κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται µε γραπτές εξετάσεις ή/και προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασµό των ανωτέρω. Ο τρόπος εξέτασης κάθε µαθήµατος ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή των µαθηµάτων (δύο πρώτες εβδοµάδες διδασκαλίας). Καµία ένσταση ή αλλαγή δεν γίνεται δεκτή σχετικά µε τον βαθµό φοιτητών στα εξεταζόµενα µαθήµατα.

7. Εξετάσεις λαμβάνουν χώρα δύο φορές τον χρόνο, διάρκειας μίας εβδομάδας, κατά τους μήνες Ιανουάριο για το χειμερινό εξάμηνο, και Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν αποτύχει σε κάποιο/α μαθημα/τα το δικαίωμα της επανεξέτασης σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο εξεταστικές περιόδους.  Το δικαίωμα επανεξέτασης δίνεται μόνο δύο φορές, για τις δύο εξεταστικές που ακολουθούν την πρώτη τυπική εξέταση του μαθήματος. Το ακριβές πρόγραμμα της κάθε εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται νωρίτερα, προς το τέλος του κάθε εξαμήνου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

8. Η επιτυχής ολοκλήρωση του 80% των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου του τρίτου εξαμήνου και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 
9. Η γενική παρουσία και συµπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών του σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγραφή, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το ΠΜΣ µετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.
 
10. Σε περίπτωση διαγραφής του µεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα.  
 
11. Για την εκπόνηση της διπλωµατικής τους εργασίας οι φοιτητές µπορούν να επιλέγουν θέµα που να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των διδασκοµένων µαθηµάτων, και κατόπιν συνεννόησης µε τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής τους εργασίας. Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. Οι επιβλέποντες καθηγητής ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. και είναι μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των συνεργαζομένων ή άλλων ιδρυμάτων. Κάθε επιβλέπων προτείνει θέματα εργασιών. Η Ε.Δ.Ε. είναι υπεύθυνη για την κατανομή των φοιτητών σε κάθε επιβλέποντα, με βάση τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων.
 
12. Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής  του φοιτητή γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. Στην τριµελή επιτροπή συµµετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., µετά από πρόταση του επιβλέποντος, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να ανήκει είτε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είτε στο ΤΕΙ Πελοποννήσου. Τα µέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ.
 
13. Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από  µηδέν (0) έως δέκα (10): Άριστα από οκτώ και πενήντα ένα  (8,51) έως και δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα ένα (6,51) έως και οκτώµισι (8,5), καλώς από πέντε (5) έως και έξι και µισό (6,5).   
 
14. Ο βαθµός του Μ.∆.Ε. καθορίζεται από τους βαθµούς των µαθηµάτων του Προγράµµατος και το βαθµό της διπλωµατικής εργασίας .  Αναλυτικά ο βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει με πολλαπλασιασμό του βαθμού του κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής διατριβής με τα αντίστοιχα ECTS, εν συνεχεία με πρόσθεση όλων των γινομένων και διαιρώντας άθροισμα με το 90 (σύνολο ECTS).  Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, µε ευθύνη της Γραµµατείας, καταχωρείται στον ατοµικό φάκελο του φοιτητή.
 
15. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το εβδομαδιαίο πρόγραµµα της περιόδου, οι ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ. Το εβδομαδιαίο πρόγραµµα εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
 
16. Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε µάθηµα της αρµοδιότητάς τους κατάλογο διδακτικών βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης υποχρεούνται στην αρχή κάθε περιόδου να δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του µαθήµατος, των διαλέξεων καθώς και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Οι διδάσκοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρµα του Π.Μ.Σ., στην οποία θα αναρτούν όλο το υλικό του κάθε μαθήματος, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στους εγγεγραμμένους του φοιτητές. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, την υποβολή των εργασιών, και την ανακοίνωση των βαθμολογιών και αξιολογήσεων.

17. Οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και ωράριο των µαθηµάτων τους καθώς και να τηρούν τουλάχιστον δύο (2) ώρες επικοινωνίας κάθε εβδοµάδα, δια ζώσης ή ηλεκτρονικής, για απρόσκοπτη επικοινωνία µε τους φοιτητές.  

18. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν στο τέλος κάθε εξαµήνου την εκπαιδευτική διαδικασία και τον διδάσκοντα  κάθε μαθήματος χωριστά ανωνύμως μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βάση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι ΜΟΔΙΠ των δυο ιδρυμάτων.

19. Η διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ γίνεται από την Ε.Δ.Ε., σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφασή της, και η οποία μπορεί να διαφέρει ανά κατεύθυνση. Υπολογίζεται δε στη βάση αλγορίθμου, του οποίου τα χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:
19.1.    Βαθμολογία Πτυχίου - Συντελεστής Στάθμισης 50%.
19.1.1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΧΟΛΕΣ 5ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ), ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 1
19.1.2.    ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – Ε.Μ.Π. (ΣΧΟΛΕΣ 4ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,9
19.1.3.    ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Πανεπιστημιακές – Τ.Ε.Ι.: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,6
19.1.4.    Σε περίπτωση ύπαρξης master η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με ποσοστό 30%
19.2.    Βαθμολογία Συστατικών Επιστολών - Συντελεστής Στάθμισης 10%
19.3.    Επαρκής Γνώση Αγγλικών (τίτλος ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί της επάρκειάς του) - Συντελεστής Στάθμισης 10%
19.4.    Βαθμολογία Συνέντευξης - Συντελεστής Στάθμισης 30%. Η επιτροπή αξιολογεί:
19.4.1.    Την αναλυτική και συνθετική σκέψη.
19.4.2.    Το υπόβαθρό του στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
19.4.3.    Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
19.4.4.    Την τυχόν συναφή ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

20. Διοίκηση ΠΜΣ
Γενικός επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του, ο οποίος συνεπικουρείται στο έργο του από τους διευθυντές των δύο κατευθύνσεων σπουδών, ο καθένας εκ των οποίων προέρχεται σε κάθε περίπτωση από το αντίστοιχο Ίδρυμα που έχει την ευθύνη διοργάνωσης της καθεμίας κατεύθυνσης. Η επιλογή του Διευθυντή του ΠΜΣ  και των Διευθυντών των κατευθύνσεων είναι αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε., είναι οπωσδήποτε μέλη της, και εκλέγονται με την απλή πλειοψηφία των μελών της. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα στην αρχή του κάθε κύκλου σπουδών και το πρόσωπο  του Διευθυντή του ΠΜΣ προέρχεται εναλλάξ, σε κάθε κύκλο, από τα δύο Ιδρύματα.  Για πρακτικούς λόγους πιο εύρυθμης λειτουργίας, ο εκάστοτε Διευθυντής του ΠΜΣ αναλαμβάνει, αν το επιθυμεί, ταυτόχρονα και διευθυντής της κατεύθυνσης του Ιδρύματος από το οποίο προέρχεται.

21. Καθορισμός διδάκτρων και άλλοι πόροι
Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα φοιτητή. Τα συνολικά δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου. Κατά την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές καταβάλουν τα προβλεπόμενα  για το εξάμηνο δίδακτρα στον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος που έχει την ειδικότερη ευθύνη για την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει: τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Πελοποννήσου για την Κατεύθυνση Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη. Η έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ. Το ύψος των διδάκτρων δύναται να αναπροσαρμόζεται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες των συνεργαζόμενων ΑΕΙ, μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Ε. Το Π.Μ.Σ. δύναται να έχει και άλλα έσοδα από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα, επιχορηγήσεις κλπ.

22. Οικονομική Διαχείριση
Τα καταβαλλόμενα ποσά από τους συμμετέχοντες φοιτητές αποτελούν έσοδα του Π.Μ.Σ., και η διαχείρισή τους θα γίνεται  από τους αντιστοίχους Ε.Λ.Κ.Ε. για λογαριασμό του Π.Μ.Σ (Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΤΕΙ Πελοποννήσου) με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008, όπως αυτό ισχύει, και τις ειδικότερες ανάγκες των Κατευθύνσεών του. Την ευθύνη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του κάθε κύκλου ΠΜΣ την έχει ο εκάστοτε Διευθυντής του. Το δε αίτημα προμήθειας υποβάλει ο Διευθυντής εκάστης Κατεύθυνσης προς τον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε..

23. Υποτροφίες
Το ΠΜΣ δύναται να παράσχει δύο πλήρεις (100%) υποτροφίες ή τέσσερις τις (50%), όπως το προβλέπει ο ν. 3586, με βάση ένα συνδυασμό εισοδηματικών κριτηρίων και κριτηρίων επίδοσης, κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Πέραν των ανωτέρω, στο εν λόγω ΠΜΣ υπότροφοι του ΙΚΥ κατά τις διατάξεις του αρ. 4, 3685/08.

24. Αναστολή κι επανέναρξη φοίτησης
 Οι συμμετέχοντες φοιτητές δύνανται να ζητήσουν κατόπιν αιτιολογημένης αίτησής τους στις γραμματείες του ΠΜΣ (για λόγους υγείας, οικογενειακούς, οικονομικούς, στρατιωτικής θητείας) την αναστολή της φοίτησής τους, το ανώτερο για ένα χρόνο. Στη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν υποχρεούνται να καταβάλουν την/τις οφειλόμενη/ες δόση/εις των διδάκτρων τους. Εξάλλου, στο διάστημα αυτό είναι κατοχυρωμένος/οι ο/οι βαθμός/οι στα μαθήματα στα οποία τυχόν έχουν επιτύχει το διάστημα σπουδών προ της αίτησής τους. Τις κατατεθειμένες αιτήσεις αξιολογεί ο εκάστοτε Διευθυντής της Κατεύθυνσης που απαντάει αναλόγως στο εκάστοτε αίτημα. Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε καταβάλλονται εκ νέου. Δυνατότητα μερικής φοίτησης δεν προβλέπεται.

25. Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό σπουδών, θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ.

***