1. Μέθοδοι αξιολόγησης επιχειρηματικών προγραμμάτων και σύγχρονα προϊόντα διαχείρισης κινδύνου
Οι οικονομικοί διευθυντές και τα ανώτατα στελέχη πρέπει να κατέχουν τα πρακτικά στοιχεία της λειτουργίας των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να λύσουν πρακτικά προβλήματα στην πράξη. Το μάθημα περιγράφει τη θεωρία και πράξη των σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης επιχειρηματικών προγραμμάτων και προϊόντων διαχείρισης κινδύνων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τους στόχους των επιχειρήσεων, τα είδη επιχειρηματικών προγραμμάτων, τους τρόπους χρηματοδότησης και αξιολόγησής τους, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και του σχεδιασμού και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την αντιμετώπισή τους. Οι διαλέξεις συνοδεύονται με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο των αγορών.
2. Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων, Μακροοικονομικών και Επιχειρηματικών Δεδομένων
Ο σχεδιασμός επιχειρηματικών πολιτικών, π.χ. πωλήσεων, διαφήμισης, διείσδυσης σε νέες αγορές κ.λπ., προϋποθέτει την γνώση και κατανόηση της ροής της οικονομικής πληροφορίας. Όπως και στο μακροοικονομικό επίπεδο έτσι και στο επιχειρηματικό επίπεδο η αναγνώριση των δεδομένων σχετικών με την άσκηση του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο συνδυασμός των γνώσεων του επιχειρείν με την ποσοτικοποιημένη πληροφόρηση των δεδομένων επιτρέπει την δημιουργία και αξιολόγηση κατά το δυνατόν αμερόληπτων επιχειρηματικών στρατηγικών. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται, μέσα από παραδείγματα, οι βασικές αρχές ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας προβλέψεων με σκοπό την αριστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο.
3. Αειφόρος ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Μαθησιακοί Στόχοι:
Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • Να διδάξει στους σπουδαστές βασικές έννοιες αειφόρου ανάπτυξης και πως αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Να μεταδώσει στους σπουδαστές τις βασικές θεωρίες και αντιλήψεις που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις.
  • Να ενημερώσει τους σπουδαστές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ και του ελληνικού κράτους σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης,
  • την πολιτική της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κράτους για το περιβάλλον σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους κύριους κρατικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρησή του Νομοθετικού Πλαισίου.
  • την κατάσταση που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αστικών περιοχών, σύμφωνα με την εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική).

4. Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μίας αποθήκης δεδομένων (data warehouse) και κατόπιν να μελετήσει τις διάφορες μεθοδολογίες (αναλυτική επεξεργασία, πολυδιάστατη ανάλυση, εξόρυξη δεδομένων – data mining) για την παραγωγή γνώσης από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα «Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων» μεταξύ άλλων, αναλύονται θέματα σχετικά με την Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Γνώσης, Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρηματική Ευφυϊα. Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι ένας ιδιαίτερα καινούργιος τομέας στις βάσεις δεδομένων. Έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση των λειτουργικών δεδομένων ενός οργανισμού καθώς και την ενοποίηση εξωτερικών στοιχείων με τελικό στόχο την παραγωγή στατιστικών αναφορών και προτύπων για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Είναι μια τεχνολογία πληροφορίας για να βοηθήσει τον εργαζόμενο γνώσης (στέλεχος, διευθυντή, αναλυτή) να παίρνει σε σύντομο χρόνο καλύτερες αποφάσεις.
5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων τόσο στην διοικητική τους όσο και στην τεχνολογική τους διάσταση. Πιο συ-γκεκριμένα θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ανάλυση απαιτήσεων και το σχεδιασμό συστημάτων η-λέκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας, να αντιλαμβάνονται τα θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων αλλά και τη σημασία της προσωποποιημένης πληροφόρησης και παροχής υπηρε-σιών. Επιμέρους θέματα που θα εξετασθούν στα πλαίσια του μαθήματος είναι:
a.    η-Διακυβέρνηση και η-Δημοκρατία
b.    Σχεδιασμός και Διαχείριση συστημάτων η-Διακυβέρνησης
c.    Πρότυπα διαλειτουργικότητας και πλαίσια παροχής υπηρεσιών
d.    Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων στην η-Διακυβέρνηση
6. Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών λογιστικών εννοιών, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των λογιστικών καταστάσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος περιλαμβάνονται η αναγνώριση των διαφόρων οικονομικών γεγονότων, η ενσωμάτωσή τους στο λογιστικό σύστημα και η παρουσίαση των οικονομικών συνεπειών τους. Μεταξύ άλλων, αναλύονται θέματα αποτίμησης διαφόρων στοιχείων του Ενεργητικού και αναπτύσεται η ικανότητα των φοιτητών να προβαίνουν σε λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις. Η προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων βασίζεται τόσο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards).
7. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & ΜΜΕ
Το γνωστικό αντικείμενο αυτού του μαθήματος αναλύει τις αρχές λειτουργίας, την δομή και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα εργαλεία του τρόπου εφαρμογής του στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται οι μέθοδοι κατά τις οποίες μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους της φυσικής παρουσίας του πελάτη στην επιχείρηση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή την φυσική παρουσία του πωλητή της επιχείρησης στον χώρο του πελάτη για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Εξ αιτίας της άμεσης σύνδεσης του ηλεκτρονικού εμπορίου με την ανάπτυξη και την εδραίωση του διαδικτύου στην σύγχρονη ζωή, το μάθημα επικεντρώνεται στις όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο για να αναπτύξει μία επιχείρηση νέες μορφές εμπορικής δράσης και διείσδυσης στις αγορές και κατάκτησης πολύ μεγαλύτερου μεριδίου καταναλωτών για τα προϊόντα της. Ιδιαίτερα εξετάζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο να κατανικήσει η μικρομεσαία επιχείρηση το μειονέκτημα του μικρού μεγέθους της απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές, αποδίδοντας σε αυτή άπλετη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, μετατρέποντας το μικρό της μέγεθος από μειονέκτημα σε πλεονέκτημα αφού με το χαμηλό κόστος λειτουργίας της καθίσταται δυνατόν να πουλά μεγαλύτερες ποσότητες σε μεγαλύτερες αγορές. Επιπλέον του θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εμπειρικές μορφές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και στις εφαρμογές αυτού στην μετατροπή μιας μικρομεσαίας παραδοσιακής επιχείρησης σε μία σύγχρονη επιχείρηση όπου ο κύκλος των εργασιών της να βασίζεται όλο και πιο πολύ στις πωλήσεις από την ψηφιακή της πλατφόρμα.
8. Μεθοδολογία Έρευνας
Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις μεθοδολογίες της επιστημονικής έρευνας προκειμένου να μπορούν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιήσουν ερευνητικές μελέτες. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές μεθοδολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και συγκεκριμένα πώς να αναγνωρίζουν τα προβλήματα προς μελέτη, πώς να διατυπώνουν υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα, πώς να προχωρήσουν στη συλλογή των δεδομένων, πώς να χρησιμοποιούν τη στατιστική ανάλυση για να επεξεργαστούν τα δεδομένα τους, να τα συνοψίσουν, να εξάγουν συμπεράσματα, να ελέγξουν της αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους και να διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής και λήψης αποφάσεων
9. Στρατηγικές Σύγχρονου Τουρισμού και τουριστικού Μάνατζμεντ
Το μάθημα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι διευθυντές επιχειρήσεων Τουρισμού-Φιλοξενίας μπορούν να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών. Για την αποτελεσματικότερη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οι φοιτητές θα εμπλακούν στην ανάλυση περιπτωσιακών υποθέσεων και εμπειρικών ασκήσεων συναφών με τη διεθνή και τοπική βιομηχανία Τουρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών που στοχεύουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επιπρόσθετης αξίας για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της μονάδας. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων στρατηγικής σκέψης, η οποία να συμβάλλει στη χάραξη και εφαρμογή βέλτιστων στρατηγικών και πρακτικών δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές σε τοπικό, διεθνές και παγκόσμιο περιβάλλον, οι στρατηγικές & πολιτικές της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης να δημιουργήσει την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών καθώς και να προωθήσει την κοινή λογική και την φαντασία σε σχέση με τις πολιτικές και την πρακτική.
Παράλληλα με τις Στρατηγικές σύγχρονου τουρισμού, το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή να εξελιχθεί ως διοικητικό στέλεχος στη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία. Βοηθά επίσης τον φοιτητή να ενσωματωθεί στην ομάδα του και να εξελιχθεί σαν ένας ηγέτης έτοιμος να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της χιλιετίας.
10. Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας

Μαθησιακοί Στόχοι: Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • Να ενημερώσει τους φοιτητές για το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας
  • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί ο τομέα της υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • τις σύγχρονες επιχειρησιακές και οικονομικές μονάδες στον τομέα της υγείας
  • βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης τεχνολογίας και προμηθειών, και του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ στον τομέα της υγείας