Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από διδάσκοντες των 2 Τμημάτων, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Αλγόριθμος υπολογισμού βαθμολογίας υποψηφίων