Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δέ­κα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων ανά Κατεύθυνση τα οποία απαιτείται να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που την έχουν επιλέξει, ανέρχεται σε δέκα (10) εκ των οποίων τα έξι (6), ήτοι τρία (3) ανά εξάμηνο, είναι υποχρεωτικά και τα τέσσερα (4), ήτοι δύο (2) ανά εξάμηνο, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Εκ των τεσσάρων κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων τα δύο -ένα ανά εξάμηνο-επιλέγονται από το πρόγραμμα της άλλης Κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων, έξι (6) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο (Σύνολο πιστωτικών μονάδων: 60).
β) Επιτυχή εξέταση στα δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα.
γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Το Πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από διαδικτυακές εφαρμογές που θα επιτρέπουν την παρακολούθησή του και εξ απσστάσεως.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»
1. Μέθοδοι αξιολόγησης επιχειρηματικών προγραμμάτων και σύγχρονα προϊόντα διαχείρισης κινδύνου
2. Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων, Μακροοικονομικών και Επιχειρηματικών Δεδομένων
3. Αειφόρος ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Κατεύθυνση «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας δράσης
2. Πολιτική και Διακυβέρνηση
3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές
Β. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»
Ένα από δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά:
1. Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ένα μάθημα της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων α' εξαμήνου, υποχρεωτικών και επιλογής, της Κατεύθυνσης «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
Κατεύθυνση «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
Ένα από δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά:
1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα
2. Ποσοτικά εργαλεία για την παρακολούθηση του διοικητικού έργου (Workplaceanalytics)
Ένα μάθημα της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων α' εξαμήνου, υποχρεωτικών και επιλογής, της Κατεύθυνσης «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»


ΕΞΑΜΗΝΟ B’
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»
1. Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & ΜΜΕ
3. Μέθοδος έρευνας
Κατεύθυνση «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων
2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση
3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Β. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»
Ένα από δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά:
1. Στρατηγικές Σύγχρονου Τουρισμού και τουριστικού Μάνατζμεντ
2. Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
Ένα μάθημα της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων Β' εξαμήνου, υποχρεωτικών και επιλογής, της Κατεύθυνσης «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
Κατεύθυνση «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη»
Ένα από δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά:
1. Ο πολιτισμός ως παράμετρος της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης
2. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη
Ένα μάθημα της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων Β' εξαμήνου, υποχρεωτικών και επιλογής, της Κατεύθυνσης «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»


ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
Κοινά και για τις δύο Κατευθύνσεις
Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής και συμβάλει στην ομογενοποίηση των προσεγγίσεων)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία