ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πρόεδρος Τμήματος
Διδακτικό Προσωπικό
Γραμματεία

 

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

  • Το Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ): Τα μέλη ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες: τους Καθηγητές, τους Αναπληρωτές Καθηγητές, τους Επίκουρους Καθηγητές και τους Λέκτορες. Πέραν των μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα διδάσκουν και άλλοι επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
  • Tο Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆Ι.Π): Τα µέλη του Ε∆ΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο.
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ): Τα μέλη του ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποστήριξης στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος.
  • Το Διοικητικό Προσωπικό που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπάγονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το