ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πρόεδρος Τμήματος
Διδακτικό Προσωπικό
Γραμματεία

 

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

  • Το Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ): Τα μέλη ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και διακρίνονται σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές. Πέραν των μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα διδάσκει προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ): Μέλη του διδακτικού προσωπικού με ειδικό αντικείμενο διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.
  • Tο Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆Ι.Π): Τα µέλη Ε∆ΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο.
  • Το Διοικητικό Προσωπικό που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπάγονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.

 

 

 

 

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το