Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.      

Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (∆.∆., Ph.D), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει τις οικονομικές επιστήμες.

Η Διδακτορική Διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβολή στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης στην οποία εμπίπτει το αντικείμενο της έρευνας. Η ∆∆ θα πρέπει να είναι επιστημονικής εγκυρότητας εφάμιλλης επιστημονικών περιοδικών, έτσι ώστε μέρη της να μπορούν να δημοσιευθούν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά µε κριτές. Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, µε την έννοια ότι πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη συμβολή στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. ∆∆ η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, απορρίπτεται.

Επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι µόνο µέλη ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των οποίων η βαθμίδα επιτρέπει να επιβλέψουν σύμφωνα µε το νόμο Διδακτορικές Διατριβές σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου των Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτές ορίζονται από το Journal of Economic Literature (JEL), οι οποίοι έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά µε κριτές στους τομείς αυτούς.

Προφίλ Υποψηφίων

Ο υποψήφιος φοιτητής που ενδιαφέρεται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 2. να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές -κοινωνικές -θετικές επιστήμες είτε από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή άλλο αρμόδιο φορέα) ΑΕΙ του εξωτερικού,
 3. να είναι κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών)
 4. να γνωρίζει την Αγγλική Γλώσσα (Proficiency Cambridge ή Michigan την τελευταία δεκαετία ή TOEFL πάνω από 213 ή IELTS πάνω από 5,5 -τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για δύο έτη -ή πτυχίο από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας),
 5. να έχει θετική εισήγηση ενός µέλους ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 Δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις αρχές του κάθε εξαμήνου (Εαρινού-Χειμερινού) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος επιβλέποντας καθηγητής (αν υπάρχει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική ή αγγλική). Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αναλυτική Ερευνητική πρόταση 2500 λέξεων τουλάχιστον. Υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε εδώ: Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής
 4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου.
 5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τα ως άνω.
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή εργοδότες.
 10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη ΣΕ των Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ' όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η ΣΕ Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή όχι της υποψηφιότητας. Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής των Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στην Σ.Τ.

Η Σ.Τ. στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος, σε Συνέλευση που πραγματοποιείται στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και λαμβάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Υποχρεώσεις του Υποψηφίου Διδάκτορα

Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να :

 1. Εξεταστεί σε 3 μαθήματα του ΠΜΣ Οικονομικής Ανάλυσης μέσα στην διάρκεια του πρώτου χρόνου συμμετοχής του στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Τα μαθήματα αυτά είναι (α) Θεωρία και Εφαρμογές Μακροοικονομικής, (β) Θεωρία και Εφαρμογές Μικροοικονομικής και (γ) Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομετρίας. Αποτελεί προϋπόθεση της παραμονής του στο πρόγραμμα η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα αυτά με ελάχιστο βαθμό ανά μάθημα το 6 και με ελάχιστο μέσο όρο το 7. Η ύλη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διδακτορικού Προγράμματος. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που έχουν λάβει εντός των προηγούμενων 3 ακαδημαϊκών ετών μεταπτυχιακό τίτλο από τμήμα οικονομικών επιστημών, με αντίστοιχο πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος και με αντίστοιχες επιδόσεις στα παραπάνω 3 μαθήματα. Η τριμελής συντονιστική επιτροπή κατά το στάδιο πραγματοποίησης συνεντεύξεων έχει επίσης τη δυνατότητα εάν το κρίνει απαραίτητο να θέσει προς τους αιτούντες υποψήφιους ως όρο την παρακολούθηση κάποιου επιπρόσθετου (εξειδικευμένου) μαθήματος που σχετίζεται με τους ερευνητικούς στόχους της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
 2. Ορίζει το θέμα της ερευνάς του σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή.
 3. Καταθέτει περιεκτική πρόταση, στην οποία πρέπει να διακρίνεται η πρωτότυπη συμβολή της ∆.∆. στην επιστήμη. Στην πρόταση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας σκιαγραφεί το χώρο, εντοπίζει τα ερευνητικά ερωτήματα και τα θέματα και αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφία (Literature Review). Στην πρόταση ακόμα θα πρέπει να αναφέρονται: το ειδικότερο θέμα που διερευνάται, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι απαιτούμενες πηγές, έτσι ώστε κάθε αναγνώστης να είναι σε θέση να διαμορφώσει εικόνα για την καταλληλόλητα του θέματος. Τέλος, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και από µία περίληψη (abstract) της οποίας η έκταση δεν θα ξεπερνά τη µία σελίδα.
 4. Επιδιώκει συναντήσεις µε τον επιβλέποντα καθηγητή.
 5. Συζητάει την εργασία του µε τα άλλα δύο µέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται.
 6. Ο υποψήφιος διδάκτορας στο τέλος του κάθε ακαδημαϊκού έτους, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.  
 7. Συμμετέχει υποχρεωτικά στα σεμινάρια του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
 8. Υποχρεούται να κάνει δύο παρουσιάσεις του έργου του κάθε ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Στις εξαμηνιαίες παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων συμμετέχουν τουλάχιστον ο επιβλέπων καθηγητής και τα 3 μέλη της ΣΕ του Διδακτορικού Προγράμματος. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους επιτρέπεται να απουσιάσουν σε μία από τις παρουσιάσεις αυτές. Δεύτερη απουσία τους, εκτός λόγων υγείας, θα σημαίνει την αυτόματη διαγραφή τους από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 9. Καταθέτει κάθε εξάμηνο το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ενεργειών που θα ακολουθήσει για να ολοκληρώσει τη διατριβή του εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
 10. Χρησιμοποιεί την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα στη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς φοιτητές.
 11. Συμμετέχει κάθε ακαδημαϊκό έτος σε επιτηρήσεις εξετάσεων του Τμήματος. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες που δεν προσέλθουν τρεις φορές σε προγραμματισμένη επιτήρηση εξετάσεων του Τμήματος διαγράφονται αυτόματα από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 12. Προσφέρει κάθε ακαδημαϊκό έτος εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.
 13. Έχει συνεχή παρουσία στο Τμήμα.
 14. Εγγραφεί στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του διδακτορικού προγράμματος.
 15. Ανανεώνει την εγγραφή του στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Διαδικασία Εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής

Η τριμελής Συμβουλευτικής Επιτροπή έχει την ευθύνη της πιστοποίησης, αφενός µεν της επιτυχούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα, αφετέρου δε της ομαλής προόδου και ολοκλήρωσης του ερευνητικού και του γενικότερου επιστημονικού έργου του στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας του εξεταζόμενου υποψηφίου διδάκτορα τεκμηριώνεται υποχρεωτικά µε:

 1. Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις κατηγορίας C στην Αυστραλιανή λίστα ABDC (http://www.abdc.edu.au/master-journal-list.php), ή
 2. Τουλάχιστον μία δημοσίευση κατηγορίας B στην ίδια λίστα.

Εναλλακτικά οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανάλογες κατατάξεις περιοδικών από την λίστα ABS (https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/). Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και η παρουσίαση των ΥΔ ως εισηγητές σε τουλάχιστον 1 διεθνές επιστημονικό συνέδριο.