Γιώργος Παπαγιαννάκης

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (κινητήριες δυνάμεις, διαδικασίες, αποτελέσματα, αντίκτυπος)
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-up) και βιωσιμότητα
   

Τιμόθεος Αγγελίδης

 • Αμοιβαία Κεφάλαια
   

Δημήτριος Βλάχος

 • Υπολογιστική Προσομοίωση Κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων
 • Αλγοριθμικό εμπόριο
 • Υπολογιστικές τεχνικές στα Χρηματοοικονομικά
 • Πολύπλοκα δίκτυα και πολυπλοκότητα
   

Αθηνά Λαζακίδου

 • Οικονομικά της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα,
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   

Ιωάννης Λαλιώτης

 • Εφαρμοσμένα οικονομικά της εργασίας,
 • Εφαρμοσμένα οικονομικά της υγείας,
 • Μικροοικονομετρικές εφαρμογές με χρήση βάσεων δεδομένων
   

Θωμάς Αλεξόπουλος

 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Χρηματοοικονομικά της Ενέργειας
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων