ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Δήλωση αποστολής του τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στοχεύει στην αριστεία της γνώσης.

Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, μαζί με το διοικητικό προσωπικό, και με τη συνδρομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του, με τη συνδρομή των υποψηφίων διδακτόρων του και μετά-διδακτόρων του αλλά και των αποφοίτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί την πορεία του τμήματος με βάση τη μέγιστη δυνατή προσφορά στην αριστεία, στη διδασκαλία και την έρευνα, και την επιβραβεύει με όποιο τρόπο μπορεί, ηθικά και υλικά.

Βάση για την επίτευξη της αριστείας είναι η συνεργασία μεταξύ όλων, η επένδυση στη νέα γνώση και τις νέες τεχνολογίες, η παρακολούθηση των κοινωνικών αναγκών και η ανταπόκριση σε αυτές (όπου και όπως το Τμήμα και οι πόροι που το κράτος του διαθέτει μπορεί να ανταποκριθεί), η συστηματική προσπάθεια για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, η συστηματική προβολή της διεθνούς παρουσίας των μελών του τμήματος, η συνεχής αναζήτηση για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η μείωση της γραφειοκρατίας όπου αυτό είναι εφικτό, η ταχύτητα των αποφάσεων, η συνδυαστική χρήση της γενικής παιδείας και της εξειδίκευσης και η υιοθέτηση όσων νεωτερισμών ενισχύουν τον βασικό στόχο.

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος: Αξίες, Τρόπος Λειτουργίας, Στόχοι και Σχεδιασμός, Διασφάλιση

Αξίες

 1. Σεβασμός, στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
 2. Ανταπόκριση, στις προκλήσεις και δυσκολίες που παρουσιάζονται.
 3. Συνεργασία, ανάμεσα σε όλους όσους συμμετέχουν στην λειτουργία του Τμήματος.
 4. Υπευθυνότητα, απέναντι στις υποχρεώσεις και τους στόχους του Τμήματος.
 5. Επαγγελματισμός, για την επίτευξη των ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων.
 6. Ποιότητα, ως πυλώνας δημιουργίας αξίας για το Τμήμα.
 7. Αξιολόγηση, ως κίνητρο επίτευξης των στόχων.
 8. Συνεχής βελτίωση, συμβαδίζοντας με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις ώστε το Τμήμα να παραμένει διαχρονικά ανταγωνιστικό.
 9. Αξιοποίηση ταλέντου για την αναγνώριση της διαφορετικότητας στην αριστεία.
 10. Αναγνώριση και προώθηση της καινοτομίας στην έρευνα και διδασκαλία.
 11. Διαύγεια, στον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα.
 12. Άμιλλα και συναγωνισμός, για την κατάκτηση των στόχων του Τμήματος..
 13. Επιβράβευση, γιατί η προσπάθεια, η επιτυχία και η ποιότητα πρέπει να αναγνωρίζονται.
 14. Ήθος σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο.
 15. Εμπιστοσύνη, ανάμεσα σε όλους για την επίτευξη των κοινών στόχων του Τμήματος.
 16. Αριστεία, είναι ο μόνος δρόμος για την συμμετοχή όλων σε κάθε πρόοδο.

Τρόπος λειτουργίας

 1. Ελεύθερη σκέψη και ενίσχυση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας.
 2. Παροχή φοιτητικών υπηρεσιών ποιότητας (βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, χώροι μελέτης).
 3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκός σύμβουλος του φοιτητή.
 4. Προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης και της συνεργασίας με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
 5. Καταγραφή της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και αξιοποίηση των απόψεων και των προτάσεών τους.
 6. Προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού.

Στόχοι και σχεδιασμός

 1. Κορυφαία ποιότητα έρευνας, μέσω:
  1. Εξασφάλισης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων (Thompson/Reuters) και βιβλιογραφίας σε όλα τα μέλη του Τμήματος και δυνητικά της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  2. Αύξησης του αριθμού των αξιολογημένων δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ σε τουλάχιστον 1 δημοσίευση 3* ανά έτος. Επιβράβευσης μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων και μετα-διδακτόρων που κάνουν δημοσιεύσεις σε περιοδικά 4*. Βασικά κριτήρια αναγνωρισιμότητας είναι οι λίστες ABS και ABDC, με έμφαση στην πρώτη από τις δύο, αλλά και κάθε άλλη λίστα αξιολόγησης που εμφανίζεται σε κορυφαία, αναγνωρισμένα, επιστημονικά περιοδικά, οι αναθεωρήσεις αυτών και οι επεκτάσεις τους.
 2. Ομαδική και συστηματική προσπάθεια για την προσέλκυση νέων ερευνητικών προγραμμάτων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης για την προώθηση των διεπιστημονικών, δι-ιδρυματικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών του Τμήματος.
 3. Διδακτορικό διεθνών προδιαγραφών, δηλαδή μέσω αξιολογημένης έρευνας, μέσω της υποχρεωτικής δημοσίευσης σε αξιολογημένα περιοδικά, της παρουσίασης σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και της υποχρεωτικής εξέτασης σε βασικά οικονομικά μαθήματα.
 4. Συμμετοχή των φοιτητών του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην έρευνα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
 5. Παροχή υψηλού επιπέδου ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη αλλά και γενικής παιδείας ώστε οι φοιτητές να αποκτούν ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση.
 6. Προώθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων με σύγχρονο προσανατολισμό και διαρκή ανανέωση της διδακτέας ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας.
 7. Συστηματική οργάνωση, αξιολόγηση και ανανέωση του Οδηγού Σπουδών, ως αφετηρία για την γενικότερη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, για να παραμένει συμβατός με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών.
 8. Διάχυση παρεχόμενης γνώσης με διαλέξεις και προγράμματα ανοικτής πρόσβασης.
 9. Μεταπτυχιακά Προγράμματα για τις σύγχρονες ανάγκες παιδείας και αγοράς εργασίας, μέσω:
  1. Της δημιουργίας ΠΜΣ με πανεπιστήμια του εξωτερικού και αξιοποίησης της τηλεκπαίδευσης.
  2. Αναζήτησης συνεργασίας με διεθνείς φορείς (π.χ. GARP, CFA και με άλλους φορείς) που προσφέρουν και επαγγελματική πιστοποίηση αλλά και αναγνώριση για το Τμήμα.
 10. Ενίσχυση του προφίλ του Τμήματος με περισσότερους επισκέπτες για διαλέξεις και σεμινάρια, οργάνωση συνεδρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 11. Παρέμβαση στην άσκηση της εθνικής οικονομικής πολιτικής, μέσω δημοσιοποίησης προτάσεων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των εκάστοτε προτεινόμενων οικονομικών πολιτικών και την συμβατότητά τους με την σύγχρονη οικονομική επιστήμη.
 12. Κοινωνική συμμετοχή και κοινωνική παρέμβαση, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στην κοινωνία.
 13. Αναγνώριση της σημασίας της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και της πληροφορίας τα οποία μεταδίδουν, σύνδεση με νέες τεχνολογίες.
 14. Συνεχής ανανέωση των μεθόδων επικοινωνίας του Τμήματος (σχεδιασμός ιστοσελίδας, blog, επικοινωνία με τους αποφοίτους).
 15. Αύξηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Τμήματος κατά 25% μέσα στην επόμενη τριετία.

Διασφάλιση

Το Τμήμα επιχειρεί να διασφαλίσει τα ανωτέρω μέσω της λειτουργίας επιτροπών όπως:

-          Η Επιτροπή Οδηγού Σπουδών που έχει ως ρόλο να σχεδιάζει και να ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων και διαπιστώνει πιθανές επικαλύψεις ή κενά. Επίσης, διαπιστώνει εάν το Πρόγραμμα συνάδει με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών όπου προχωρά σε αναμορφώσεις των πιστωτικών μονάδων ECTS και βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων μονάδων ECTS.

-          Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών που έχει ως ρόλο να ελέγχει τους φακέλους υποψηφιότητας των νέων διδακτορικών φοιτητών, να διοργανώνει σε εξαμηνιαία βάση ερευνητικά σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και εξαμηνιαίες παρουσιάσεις για να αξιολογηθεί η πρόοδός τους.

-          Η ΟΜΕΑ που έχει ως ρόλο τη σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στην λειτουργία του τμήματος. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στα θεσμικά όργανα του Τμήματος και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Εκτός των παραπάνω επιτροπών το Τμήμα σκοπεύει άμεσα να ιδρύσει τις εξής επιτροπές:

-          Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα έχει ως ρόλο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές, την στρατηγική του τμήματος για τα επόμενα χρόνια περιγράφοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, καθορίζοντας το όραμα και τους στόχους του Τμήματος, και υλοποιώντας τα μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου που θα έχει ως ρόλο να εισηγείται τον ερευνητικό σχεδιασμό του τμήματος και τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες, και να καταγράφει τη συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων, των μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος. Επίσης, θα προτείνει στην επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού, τον ερευνητικό σχεδιασμό του τμήματος, για να ληφθεί υπ’ όψη στο επιχειρησιακό σχέδιο.

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το