ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διδακτορικό
Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.), ( Ph . D ), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει τις οικονομικές
επιστήμες.

Η διδακτορική διατριβή συνιστά πρωτότυπη συμβολή στην περιοχή της Οικονομικής Επιστήμης στην οποία εμπίπτει το αντικείμενο της έρευνας. Η Δ.Δ θα πρέπει να είναι επιστημονικής εγκυρότητας εφάμιλλης επιστημονικών περιοδικών, έτσι ώστε μέρη της να μπορούν να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη συμβολή στο γνωστικό πεδίο της έρευνας. Δ.Δ η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, απορρίπτεται.


Επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, των οποίων η βαθμίδα επιτρέπει να επιβλέψουν σύμφωνα με το νόμο διδακτορικές διατριβές σε περιοχές του γνωστικού αντικειμένου των Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτές ορίζονται από το JEL, στις οποίες έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται από ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνεπικουρούμενο από δυο ακόμη μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλου ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της διδακτορικής διατριβής (Τριμελής Επιτροπή).

Κανονισμός Διδακτορικών διατριβών

Αίτηση Υποψηφιότητας

Οδηγός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το