ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αλλαγή στο μάθημα Αγγλική Ορολογία Οικονομικών:

Το μάθημα Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙΙ (β'έτος) την Πέμπτης 13/12 θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/11 στις 12:00.
Το μάθημα Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι (α' έτος) την Τρίτη 11/12 θα 
πραγματοποιηθεί στις 15:00 και όχι στις 12:00.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το