Σπουδές

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σε ανώτερο επίπεδο και η ποιοτική ανάπτυξη της έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στην Οικονομική Ανάλυση.

Επίσης, η ειδίκευση των φοιτητών του προγράμματος σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής Ανάλυσης τους δίνει τη δυνατότητα με την αποφοίτησή τους με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν τόσο αυξημένες και εξειδικευμένες γνώσεις όσο και αυξημένα επαγγελματικά προσόντα στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος.

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακές συνδέσεις, πρόσβαση σε βάσεις οικονομικών δεδομένων, εξειδικευμένη οικονομική βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Τα διδασκόμενα μαθήματα (οδηγός σπουδών) κατανεμημένα ανά εξάμηνο, είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf εδώ.

Το Φ.Ε.Κ. λειτουργίας του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ.

Το Φ.Ε.Κ. αντικατάστασης του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ.

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ είναι διαθέσιμος σε μορφή pdf εδώ.

Οι Γενικές Οδηγίες για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι διαθέσιμες σε μορφή pdf εδώ.