Περιγραφή Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»


Μάθημα: Θεωρία και Εφαρμογές Διεθνούς Οικονομικής Ανάλυσης
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εξετάσει, θεωρίες και εφαρμογές της Διεθνούς Οικονομικής Ανάλυσης. Το μάθημα αποτελείται από 13 εβδομάδες διαλέξεων. Στις πρώτες 7 εβδομάδες αναλύονται θέματα που αφορούν τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις. Στις υπόλοιπες έξι εβδομάδες αναλύονται θέματα του διεθνούς εμπορίου. Γλώσσα του μαθήματος είναι η Ελληνική και Αγγλική.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή: Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος
 • Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες
 • Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια
 • Το προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια
 • Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά ξένου συναλλάγματος
 • Το διεθνές νομισματικό σύστημα, 1870-1973
 • Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα: η ανάλυση του Ricardo
 • Ειδικοί συντελεστές της παραγωγής και διανομή του εισοδήματος
 • Πλεονάζουσα ζήτηση
 • Διεθνής γενική ισορροπία
 • Οφέλη από το εμπόριο-οφέλη από ανταλλαγή και οφέλη από εξειδίκευση
 • Η κατανομή των ωφελειών από το εμπόριο στην περίπτωση ετερογενών προτιμήσεων
 • Η κατανομή των ωφελειών από το εμπόριο στην περίπτωση ετερογενών αποθεμάτων παραγωγικών συντελεστών
 • Το υπόδειγμα των Hecksher-Ohlin
 • Εξίσωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών
 • Το θεώρημα Stopler-Samuelson
 • To θεώρημα του Rybczynski
 • Εμπόριο με εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες


Μάθημα: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης της. Η ανάλυση των εργαλείων της περιφερειακής ανάλυσης ως μέσων κατανόησης της περιφερειακής οικονομίας και διάγνωσης των προβλημάτων της. Τα διαθέσιμα εργαλεία περιφερειακής πολιτικής αναλύονται στη θεωρητική τους βάση ενώ η πρακτική της περιφερειακής πολιτικής παρουσιάζεται εξελικτικά.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης
 • θεωρίες περιφερειακή οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης: νεοκλασικές και Κεϋνσιανές προσεγγίσεις
 • εμπειρικός έλεγχος των θεωριών: οικονομετρικές προσεγγίσεις και στοχαστικές διαδικασίες
 • επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
 • συστάδες επιχειρήσεων και περιφερειακή ανάπτυξη
 • ανάλυση εισροών-εκροών: πολυπεριφερειακά και διαπεριφερειακά υποδείγματα
 • ανάλυση διακλαδικών διασυνδέσεων και εντοπισμός των κλάδων επιρροής για τις περιφερειακές οικονομίες
 • μέθοδος ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής
 • υποδείγματα χωρικής αλληλεξάρτησης
 • περιφερειακή πολιτική: ιστορική αναδρομή και σύγχρονες τάσεις
 • εργαλεία περιφερειακής πολιτικής: μικροοικονομικά εργαλεία (επιδοτήσεις παραγωγικών συντελεστών), πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πολιτικές απασχόλησης, περιορισμοί χωροθέτησης
 • περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: από τα διαρθρωτικά ταμεία στην έκθεση Barca και την έξυπνη εξειδίκευση.


Μάθημα: Θεωρία και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της χρηματοοικονομικής και των εφαρμογών της στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων θα έχετε τη δυνατότητα κατανόησης της ορολογίας και των πλέων σημαντικών θεμάτων της μοντέρνας χρηματοοικονομικής και θα μπορείτε να μεταφέρετε αυτή την γνώση για να επιλύσετε πρακτικά προβλήματα των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Value
 • Risk
 • Best practices in capital budgeting
 • Financing decisions and market efficiency
 • Capital structure
 • Futures-Forwards-Options
 • Financial planning
 • Conclusion


Μάθημα:Θεωρία και Εφαρμογές Μικροοικονομικής Ανάλυσης
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και την ανάλυση της θεωρίας του καταναλωτή και της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη θεωρία καταναλωτή (consumer theory) έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση βασικών εννοιών της θεωρίας του καταναλωτή όπως οι προτιμήσεις, η χρησιμότητα, η επιλογή και η ζήτηση. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τη θεωρία της επιχείρησης έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των διαφορετικών μορφών αγοράς (market models) με αναφορά στη συμπεριφορά της επιχείρησης, τη χρήση της θεωρίας παιγνίων, το ρόλο της πληροφόρησης κλπ. Τέλος, αναφορά θα γίνει και στα οικονομικά της ευημερίας, την αναδιανομή του εισοδήματος και το χαρακτήρα των δημόσιων αγαθών.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Διαλέξεις θεωρίας: εδώ θα καλυφθούν οι κύριες ενότητες της θεωρίας του καταναλωτή, των μορφών αγοράς και της ανάλυσης ευημερίας.
 • Διαλέξεις εφαρμογών: εδώ θα αναλυθούν εμπειρικές έρευνες σε ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τη λειτουργία της επιχείρησης.


Μάθημα:Μικροοικονομική Ανάλυση 
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και την ανάλυση της θεωρίας του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση βασικών εννοιών της θεωρίας του καταναλωτή όπως οι προτιμήσεις, η χρησιμότητα, η επιλογή, η εκδηλωμένη προτίμηση και η ζήτηση.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Οι διαλέξεις θεωρίας του μαθήματος θα επικεντρωθούν στις εξής κύριες ενότητες:

 • Εισαγωγή – ο ρόλος της αγοράς
 • Εισοδηματικός περιορισμός καταναλωτή
 • προτιμήσεις και ωφέλεια
 • επιλογή του καταναλωτή και ζήτηση
 • η έννοια της αποκαλυφθείσας προτίμησης
 • διαχρονικές επιλογές
 • ο ρόλος της αβεβαιότητας
 • πλεόνασμα καταναλωτή
 • ζήτηση της αγοράς και ισορροπία


Μάθημα:Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι & οι Εφαρμογές τους στην Οικονομική Ανάλυση 
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει προχωρημένα θέματα στην οικονομετρική ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση εξειδικευμένων οικονομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή (οικονομετρική μεθοδολογία, παραδείγματα προβλημάτων στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά, χαρακτηριστικά οικονομικών και χρηματοοικονμικών δεδομένων, προβλέψεις)
 • Πολυμεταβλητά υποδείγαμτα (υποδειγμάτων ταυτόχρονων εξισώσεων, ταυτοποίηση, εκτίμηση με την έμμεση μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια και τη μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομων διανσυμάτων, έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger, impulse responses, variance decomposition)
 • Υποδείγματα διακύμανσης (έλεγχοι μη γραμμικότητας, έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, GJR, προβλέψεις μεταβλητότητας)
 • Εκτίμηση υποδείγματος με δεδομένα Panel (δεδομένα panel, seemingly unrelated regressions, υποδείγματα σταθερών επιδράσεων, υποδείγματα τυχαίων επιδράσεων, έλεγχος σταθερών επιδράσεων, έλεγχος τυχαίων επιδράσεων Hausman)
 • Συνολοκλήρωση (συνολοκλήρωση και ισορροπία, έλεγχος συνολοκλήρωσης, error correction models, εκτίμηση με τη μέθοδο Engle-Granger, εκτίμηση με τη μέθοδο Engle-Yoo, συνολοκληρωμένα συστήματα εξισώσεων, έλεγχος και εκτίμηση με τη μέθοδο Johansen)
 • Εφαρμογές σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα  με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου E-views.


Μάθημα: Θεωρία & Εφαρμογές Οικονομετρίας
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης και συμπερασματολογίας οικονομικών υποδειγμάτων. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της ανάλυσης παλινδρόμησης και των σχετιζόμενων μεθοδολογιών προκειμένου να εφαρμοστούν στην εκτίμηση οικονομικών σχέσεων και τον έλεγχο οικονομικών υποθέσεων. Παράλληλα με την ορθή κατανόηση της θεωρίας, οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων σε εμπειρικά δεδομένα.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία (αντικείμενο και σκοπός οικονομετρίας, οικονομετρική μεθοδολογία, οικονομικά δεδομένα, επανάληψη βασικών εννοιών στατιστικής)
 • Απλό και πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (κλασσικές υποθέσεις, εκτίμηση με τη μέθοδο OLS, ιδιότητες εκτιμήτών OLS, στατιστική επαγωγή για τους εκτιμητές OLS, ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος)
 • Παραβιάσεις κλασσικών υποθέσεων υποδέιγματος παλινδρόμησης (έλεγχοι, συνέπειες και διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι, συνέπειες και διόρθωση αυτοσυσχέτισης, δυναμικά υποδείγματα, πολυσυγραμμικότητα, έλεγχος λάθος συναρτησιακής μορφής, έλεγχοι σταθερότητας συντελεστών, έλεγχοι Wald, κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων)
 • Παλινδρόμηση με τη χρήση ψευδομεταβλητών (ποιοτικές μεταβλητές, έλεγχος σταθερότητας συντελεστών, εποχικές επιδράσεις, αλληλεπίδραση ψευδομεταβλητών
 • Μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών (σφάλματα μέτρησης στις μεταβλητές, ενδογένεια , παράλειψη σχετικών μεταβλητών, μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών, εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, έλεγχος ενδογένειας)
 • Υποδείγματα χρονοσειρών (αυτοσυσχέτιση, στασιμότητα, διαδικασία λευκού θορύβου, έλεγχοι στασιμότητας, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, υποδείγματα ARIMA, προβλέψεις, πληροφοριακά κριτήρια)
 • Εφαρμογές σε οικονομικά και χρηματοοικονμικά δεδομένα  με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου E-views.


Μάθημα: Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομικής των Επιχειρήσεων
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Business is inherently risky, a fact that is more than obvious nowadays due to the current financial crisis. It is well established that the optimal balance between risk and return is imperative for business management. Also, ineffective risk management can damage the reputation of companies, even leading them to bankruptcy sometimes, or setting back the careers of executives. Risk management helps a company avoid cost, disruption and unhappiness. It is not only about using advanced statistical techniques to manage risk exposures, but it is also about identifying risks, establishing the appropriate control systems and processes, as well as financing risks and insuring against risks. While traditional risk management approaches consider each risk individually, the approach of enterprise risk management is holistic, integrating the risks across an enterprise and designing risk response strategies. Therefore, the purpose of this course is to help you understand the importance of enterprise risk management, looking at it as a portfolio approach to manage the full range of risks faced by an enterprise, addressing not only its underlying operating, strategic, financial and other risks but also the interrelationships between them.

 • Explain the concept of risk and risk management and be familiarised with basic concepts and terminology.
 • Describe the range of risks that enterprises are facing.
 • Understand how and why risk management needs to be incorporated into all business decision making and planning.
 • Apply effective tools for identifying, assessing and quantifying risk.
 • Develop and implement appropriate risk management strategies and advanced quantitative techniques.
 • Develop presentational skills


Μάθημα: Θεσμικά Οικονομικά
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

 • Θεωρία και ιστορική ανάλυση της Αγοράς ως θεσμού και μηχανισμού
 • Θεωρία και ιστορική ανάλυση της Περιουσίας ως θεσμού και μηχανισμού
 • Θεωρία και ιστορική ανάλυση του Κράτους ως θεσμού και μηχανισμού
 • Θεωρία και ιστορική ανάλυση της Επιχείρησης ως θεσμικής οργανωτικής μορφής
 • Σύγχρονη θεωρία και ανάλυση των Περιουσιακών Δικαιωμάτων, των Συμβολαίων και του Συναλλακτικού Κόστους
 • Θεσμική οικονομική ανάλυση του προβλήματος του δωρεάν επιβάτη (Free Rider Problem)
 • Θεσμική οικονομική ανάλυση του διλήμματος του φυλακισμένου (Prisoner Dilemma)
 • Ανάπτυξη της Θεωρίας των Πλειστηριασμών με εναλλακτικά σχήματα Περιουσιακών Δικαιωμάτων και Συμβολαίων σε πολλαπλές μορφές παιγνίων
 • Η προσέγγιση της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου του Richard Posner
 • Η προσέγγιση του Συναλλακτικού Κόστους του Ronald Coase και η συμβολή του θεωρήματος του στη γενίκευση της Οικονομικής Θεωρίας των Θεσμών
 • Η σύγκλιση των δύο προσεγγίσεων προς επίτευξη μίας ενιαίας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας των Θεσμών, του Δικαίου και των Συμβολαίων
 • Η γενίκευση των νεοκλασσικών βαλρασιανών μοντέλων με την εισαγωγή των θεσμών και των περιουσιακών δικαιωμάτων
 • Απόλυτα και Σχετικά Περιουσιακά Δικαιώματα
 • Το πρόβλημα της αντίθεσης εντολέα και εντολοδόχου (Principal-Agent Problem) σε διάφορα οργανωτικά και θεσμικά περιβάλλοντα
 • Το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου και της ασύμμετρης πληροφόρησης
 • Η θεσμική οικονομική ανάλυση των Ατελών Συμβολαίων (Incomplete Contracts)
 • Η θεσμική οικονομική ανάλυση των Ατύπων Συμβολαίων (Implicit Contracts)
 • Η θεσμική οικονομική ανάλυση των αυτό-επιβαλλόμενων συμφωνιών (Self Enforcement Agreements)
 • Εφαρμογές Παιγνίων στην θεσμική ανάλυση των περιπτώσεων προ-συμβολαιακού και μετα-συμβολαιακού οπορτουνισμού
 • Θεσμική αρχιτεκτονική των συμβολαίων δια τον περιορισμό του συμβολαιακού οπορτουνισμού
 • Μελέτη ιεραρχικών σχημάτων διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων με εισαγωγή κινήτρων ή εξαγωγή διαδικασιών (outsourcing) ή ένταξη σε εσωτερικά συστήματα μηχανισμών τιμών (πραγματικών ή σκιωδών)
 • Ανάλυση των θεσμικών αδυναμιών ιδιαίτερων αγορών όπως ομολόγων, μετοχών, παραγώγων με ακραίες συμπεριφορές όπως φρενίτιδας ή κατάρρευσης
 • Θεσμική αρχιτεκτονική δια την κατανομή και διανομή σε ειδικές περιπτώσεις όπως εισιτήρια σε αγώνες γηπέδων, παραστάσεις θεάτρων και γενικά θεαμάτων σε περιορισμένους χώρους ή ακόμη αεροπορικών θέσεων, δωματίων ξενοδοχείων αλλά και χώρων σταθμεύσεως και λοιπές άλλες περιπτώσεις εξαιρετικών φαινομένων συνωστισμού και σπανιότητας που η σύγχρονη πραγματικότητα αναδύει και η καθιερωμένη οικονομική ανάλυση αδυνατεί να αναλύσει και να επιλύσει


Μάθημα: Οικονομικά της Ανάπτυξης/Μεγέθυνσης
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ενότητες. Εισαγωγικά θα αναλυθεί ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης και οι βασικοί δείκτες και τρόποι μέτρησης της οικονομικής προόδου. Στις επόμενες ενότητες, αναλύονται οι βασικές προσεγγίσεις οικονομικής ανάλυσης της ανάπτυξης και μεγέθυνσης, έτσι όπως ιστορικά αναπτύχθηκαν. Αναλύονται η φτώχεια, οι οικονομικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός και τέλος αναλύονται βασικά ερωτήματα σχετικά με την σύγκλιση και απόκλιση των διαφορετικών οικονομιών, την παραγωγικότητα των κλάδων και τη δυναμική της καινοτομικής δραστηριότητας. Τέλος αναλύονται σύγχρονες θεματικές της αναπτυξιακής διαδικασίας που σχετίζονται με το ρόλο των θεσμών, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη προβληματική της οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών μηχανισμών, αλλά και εμποδίων του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού των σύγχρονων οικονομιών.


Μάθημα: Θεωρία και Εφαρµογές Μακροοικονοµικής Ανάλυσης
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εξετάσει, θεωρίες και εφαρμογές επιλεγμένων θεμάτων της Μακροοικονομικής. Το μάθημα αποτελείται από εννέα εβδομάδες διαλέξεων και τέσσερις εβδομάδες ελεύθερης σεμιναριακής συζήτησης, όπου οι φοιτητές θα συνεισφέρουν με research focus letters, τα οποία θα ισοδυναμούν με το 20% του τελικού βαθμού. Το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Γλώσσα του μαθήματος είναι η Ελληνική και Αγγλική.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή 
 • Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής
 • Με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι
 • Γιατί διαφωνούν οι μακροοικονομολόγοι
 • Μακροοικονομικοί Λογαριασμοί
 • Συνολική Ζήτηση, συνολική προσφορά 
 • Η καμπύλη συνολικής ζήτησης.
 • Η καμπύλη συνολική προσφοράς
 • Ισορροπία και μετατοπίσεις των καμπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς.
 • Μεγέθυνση της οικονομίας
 • Ζήτηση και προσφορά χρήματος, πληθωρισμός  
 • Η έννοια του χρήματος.
 • Η ζήτηση χρήματος.
 • Η προσφορά χρήματος και ο ρόλος των τραπεζών
 • Ισορροπία στην αγορά χρήματος.
 • Τα αίτια του πληθωρισμού
 • Το κόστος του πληθωρισμού
 • Οικονομική πολιτική-μέσα και στόχοι   
 • Δημοσιονομική πολιτική
 • Νομισματική πολιτική
 • Άλλα μέσα πολιτικής
 • Σταθεροποίηση - Οικονομική κρίση
 • Προγράμματα σταθεροποίησης
 • Το ελληνικό Μνημόνιο
 • Σταθεροποίηση - Οικονομική κρίση   
 • Οικονομική κρίση και μεταρρυθμίσεις
 • Το ΔΝΤ και οι παρεμβάσεις του
 • Οικονομική κρίση  
 • Χρηματοοικονομικές κρίσεις διεθνώς
 • Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας - παγκοσμιοποίηση   
 • Οι Διεθνείς ροές κεφαλαίων
 • Το διεθνές εμπόριο
 • Το ισοζύγιο πληρωμών
 • Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Οικονομική ανάπτυξη 
 • Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη
 • Η περίπτωση της Ελλάδας