Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον καλεί για συνέντευξη (αρχές Σεπτεμβρίου) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Αλγόριθμος υπολογισμού βαθμολογίας υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τη Γραμματεία.