ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. Εμπειρία σε Αξιολογήσεις Ερευνητικών Προτάσεων & Υποτροφιών

1) Expert Evaluator / Ειδικός Πραγματογνώμονας, Ευρωπαϊκή Κοινότητα

[European Commission 5th RTD Framework Programme], Εφαρμογές στην Ιατρική [Applications related to Health, 8th Evaluation Call], Brussels (Belgium), 17-23 March 2002

2) Αξιολογήτρια, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο [Εuropean Social Fund (E.S.F)]

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα, Ελλάδα [2004-2006]

3) Αξιολογήτρια, Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, Ελλάδα, 18-30 Νοεμβρίου 2006

4) Βαθμολογήτρια, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Έτους 2008 (Προκήρυξη 3Π/2008)

ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ & ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

Βαθμολόγηση Μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής", Αθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2009

5) Αξιολογήτρια, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΔΕΣΜΗ 2009-2010)

Άξονας: «Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις», Πρόγραμμα «Έρευνα για Επιχειρήσεις», Δράση «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες»

6) Αξιολογήτρια, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Αξιολόγηση των Πράξεων "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων" και "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ" (Προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009 - Επικαιροποίηση 20-05-2009), Aθήνα, Ελλάδα, Φεβρουάριος 2010

7) Αξιολογήτρια, Υπουργείο Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΠΡΑΞΗ ΙΙ:« Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας», Aθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2010

8) Αξιολογήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “Κ. Καραθεοδωρή”, Σεπτέμβριος 2010

9) Αξιολογήτρια, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση», Πράξη “Ενίσχυση Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες ΕΤΑ”, Aθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2011

10) Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Aθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2011

11) Αξιολογήτρια, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με Διαδικασία Εξατομικευμένης Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Β. Εμπειρία σε Αξιολογήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων

1) Expert Evaluator / Αξιολογήτρια

Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Εξοπλισμού Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι, Ελλάδα [07/2002-03/2003]

2) Μέλος Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης

Τελική Αξιολόγηση του Έργου «Ευφυές Σύστημα Τηλεματικής Καταγραφής Βιολογικών Παραμέτρων Αθλητών» της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Θεσσαλονίκη, 24.02.2014

Γ. Εμπειρία σε Δημόσιους Διαγωνισμούς / Συμμετοχή σε Επιτροπές / Διοικητική Εμπειρία

1) Μέλος Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αναβάθμιση του Εσωτερικού Δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιώς [11/2003-04/2004]

2) Πρόεδρος Επιτροπής, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο ‘Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας: (α) Διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Τράπεζες’», Αρ. Πρωτ 5845/21-7-2005 Απόφαση της Κ.τ.Π. Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) [09/2005-11/2005]

3) Μέλος Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (έργου ΕΚΤ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμο Πειραιώς») για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Λογισμικού στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπ. Πειραιώς [10/2005-12/2005]

4) Μέλος Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιτροπή Παραλαβής του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (έργου ΕΚΤ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμο Πειραιώς») για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπ. Πειραιώς [11/2005-12/2005]

5) Μέλος Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (έργου ΕΚΤ «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμο Πειραιώς») για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού για το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπ. Πειραιώς [10/2005-12/2005]

6) Μέλος Επιτροπής, Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε.

Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης και Ενστάσεων Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», Διαγωνισμός υπ' αριθμόν 7/2009 «Σχεδιασμός, Εκπόνηση και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού-Θεματική Ενότητα Β'», Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε (Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη), ΦΕΚ. 186/5.05.2009 [05/2009-07/2009]

7) Μέλος Επιτροπής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Έργου ΣΥΣΠΕΑΠ με Κωδ. Διακήρυξης Α07/06 [06/2012-10/2012]

8) Μέλος Επιτροπής, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 11875/16-12-2011 Διακήρυξης για την Επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 1: «Απλοποίηση Διαδικασίας: “Χορήγηση Αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (K.A.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) – Διάθεση στους Πολίτες μέσω Διαδικτύου”» και για το Υποέργο 3:«Υποδομές Πληροφορικής: Εξοπλισμός - Έτοιμο Λογισμικό» του έργου: «Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου», με Κωδικό ΟΠΣ: 310294 του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”» [06/2012-10/2012]

9) Μέλος Επιτροπής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδ. Έτος 2009-10

10) Μέλος Επιτροπής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επιτροπή Διοίκησης Νοσοκομείων (Management Νοσοκομείων) [09/2012-12/2014]

11) Μέλος Επιτροπής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επιτροπή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης [09/2012-12/2014]

12) Μέλος Επιτροπής,Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Μέλος στην Επιτροπή Διενέργειας του κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργικών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» αποτελούμενη από τους παρακάτω εκπροσώπους της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (ως αναθέτουσας Αρχής) και του Υπουργείου Υγείας (ως Φορέα πρότασης), Κόστος: 17 εκ. ευρώ, ΑΔΑ: ΒΛ944691Β5-11Τ, [09/2013-01/2015]

13) Πρόεδρος Επιτροπής,Διοίκηση IKA-ETAM

Πρόεδρος στην Έκτακτη Ειδική Επιτροπή για τη διενέργεια του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, του έργου: «Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 & 3 αυτής) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533, Κόστος: 900.000 ευρώ, ΑΔΑ: 6ΗΨ74691ΩΓ-ΠΓ0, [07/2014-σήμερα].

14) Πρόεδρος Επιτροπής, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε

Πρόεδρος στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών του Διαγωνισμού «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εκπαίδευση» της πράξης "Ολοκληρωμένες Πληροφοριακές Υποδομές και Υπηρεσίες για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", με κωδικό MIS 482376, ΑΔΑ: 79ΩΒΟΛ71-4TA.

15) Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ)

Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Απόφαση 11125/20.03.2019, [Μάρτιος 2019-σήμερα].

16) Mέλος ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε)

http://www.aedik.gr  [27/07/2020-σήμερα]

lazakidou page22

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ