Ημερίδες

Οδικός Χάρτης Διδασκόντων

Οδηγίες προς Διδάσκοντες για την υλοποίηση των εξετάσεων
της εαρινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Βήμα 1: Ο διδάσκων [1] αναρτά στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης την ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων

Οι διδάσκοντες αναρτούν ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν τους φοιτητές για τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης καθώς και για τον τρόπο ταυτοποίησης.

Βήμα 2: Δήλωση Συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις

Οι φοιτητές θα δηλώσουν κεντρικά σε «ειδική εφαρμογή» (https://gdpr-form.uop.gr) τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, καθώς και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Ο διδάσκων θα ενημερωθεί από την «ειδική εφαρμογή» σχετικά με τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων του.

Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους φοιτητές επιπλέον δήλωση συμμετοχής π.χ. σε συγκεκριμένες ομάδες μέσω του Open eClass. 

Δεδομένου ότι οι φοιτητές θα έχουν αναρτήσει στην «ειδική εφαρμογή» έγγραφο ταυτοποίησης (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους, δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί το ίδιο και από κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά. Θα μπορούσε παρόλα αυτά να ζητηθεί από τον διδάσκοντα έγγραφο με το γραφικό χαρακτήρα κάθε φοιτητή, εφόσον η απομακρυσμένη εξέταση είναι γραπτή.

Η δήλωση συμμετοχής που θα συμπληρώσουν οι φοιτητές στην «ειδική εφαρμογή» περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση και συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της εξέτασης.
 • Ενημέρωση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δηλαδή υπολογιστή ή tablet ή smartphone, με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο).
 • Δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.
 • Πεδίο υποβολής ψηφιακού αντιγράφου της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του φοιτητή και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου).
 • Επιλογή των μαθημάτων στην εξέταση των οποίων οποία θα συμμετάσχει ο φοιτητής.

Βήμα 3: Ο διδάσκων δημιουργεί την ηλεκτρονική εξέταση, επιλέγοντας μία ή συνδυάζοντας περισσότερες από τις παρακάτω τεχνικές

Οι τρόποι και τα μέσα αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου (“Διαύγεια“) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τεχνική εξέτασης Μέσα εξέτασης

Προφορική εξέταση

 

Εξέταση φοιτητών μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης όπως MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ (υποχρεωτική η χρήση κάμερας και μικροφώνου).

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προαιρετική ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ).

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προαιρετική προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ).

Γραπτή εξέταση με θέματα ανοικτού τύπου/ανάπτυξης και προαιρετική ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού μέσω εφαρμογής όπως το camscanner και υποβολή του μέσω Open eClass.

Γραπτή εξέταση με θέματα ανοικτού τύπου/ανάπτυξης και προαιρετική προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης

 

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού μέσω εφαρμογής όπως το camscanner και υποβολή του μέσω Open eClass.

Συνδυασμοί των παραπάνω τεχνικών

 

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων. Ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού για απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης/ ανοιχτού τύπου, μέσω εφαρμογής όπως το CamScanner. Υποβολή ψηφιοποιημένων απαντήσεων μέσω Open eClass.

Για περιπτώσεις φοιτητών με Αναπηρία ή/και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μεριμνήσει σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασής τους. Θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υποβάλλουν όπως περιγράφεται στο βήμα (2), να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση υποβάλλοντας ψηφιακά τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε η Συνέλευση του Τμήματος να μεριμνήσει για τη συμμετοχή στην διαδικασία εξέτασης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής, η οποία θα αναλάβει την υποστήριξή τους για την ομαλή συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία.

Παρόμοια διαδικασία προβλέπεται και για φοιτητές που θα δηλώσουν αδυναμία απομακρυσμένης εξέτασης λόγω μη διαθεσιμότητας του απαραίτητου εξοπλισμού, σύνδεσης στο διαδίκτυο, κλπ.

Βήμα 3α: Ο διδάσκων δημιουργεί ηλεκτρονικό διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών

Δείτε: Πως δημιουργώ ηλεκτρονικό διαγώνισμα στο Open eClass;

Βήμα 3β: Ο διδάσκων δημιουργεί εργασία

Δείτε: Πως δημιουργώ μια εργασία με έλεγχο λογοκλοπής στο Open eClass;

 

Βήμα 3γ: Ο διδάσκων επιλέγει προφορική εξέταση ως βασική ή συμπληρωματική τεχνική εξέτασης

Ο διδάσκων καταρτίζει το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων και χρησιμοποιώντας το εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής του (MS Teams, Webex, Zoom, κ.α.) μπορεί να δημιουργήσει ομάδες (τμήματα) για την εξέταση των φοιτητών, κατά προτίμηση σε μικρές ομάδες, με χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Βήμα 4: Ο διδάσκων δημιουργεί τη λίστα με τους συμμετέχοντες 

Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας των Δηλώσεων Συμμετοχής. Η λίστα συμμετεχόντων για κάθε μάθημα θα είναι διαθέσιμη στο διδάσκοντα μέσω της «ειδικής εφαρμογής».

Βήμα 5: Ο διδάσκων δημιουργεί τις ομάδες ηλεκτρονικής επιτήρησης

Αυτό το βήμα αναφέρεται στην ηλεκτρονική επιτήρηση σε ηλεκτρονική γραπτή εξέταση/ διαγώνισμα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής του (MS Teams, Webex, Zoom, κ.α.) ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εξέτασης. Σε περίπτωση online διαγωνίσματος, θα πρέπει να οριστούν επιτηρητές υπεύθυνοι για κάθε ομάδα φοιτητών. Για παράδειγμα, στο εργαλείο Zoom σε λειτουργία Gallery View μπορούν να επιβλέπονται μέχρι 25 φοιτητές. Δεδομένου ότι μια εναλλαγή μεταξύ δύο 25άδων δεν αφήνει ιδιαίτερο κενό στην επιτήρηση, θα μπορούσαν να επιτηρούνται ταυτόχρονα ακόμα και 50 άτομα σε κάθε εξεταζόμενη ομάδα. Άλλη τεχνική αύξησης των επιτηρούμενων είναι η χρήση δεύτερου υπολογιστή/οθόνης απ’ όπου θα μπορούσαν να παρακολουθούνται άτομα άλλης ομάδας που όμως εξετάζονται ταυτόχρονα με τους φοιτητές που παρακολουθούνται από τον πρώτο υπολογιστή.

Βήμα 6: Οι φοιτητές συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (ΜS Teams, Webex, Zoom, κλπ) για έλεγχο ταυτοπροσωπίας (συμμετοχή σε online διαγώνισμα ή στην προφορική εξέταση).

Το βήμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε τεχνικές εξέτασης, όπως η προφορική εξέταση ή η ηλεκτρονική γραπτή εξέταση/διαγώνισμα. Η ταυτοποίηση γίνεται με ανοιχτές κάμερες και τη σύγκριση με την ψηφιοποιημένη ακαδημαϊκή, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεδομένου ότι ένα τέτοιο έγγραφο θα βρίσκεται αποθηκευμένο στην «ειδική εφαρμογή». Εναλλακτικά, μπορεί να ζητηθεί ατομικά από κάθε φοιτητή να επιδείξει στην κάμερα ένα από τα παραπάνω έγγραφα πριν την έναρξη της εξέτασης. Η λύση αυτή απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τον υπολογιστή τους είτε το κινητό τους τηλέφωνο (smartphone) και την κάμερα/μικρόφωνο που αυτά διαθέτουν. Επίσης η είσοδος στο Open eClass ή σε άλλη πλατφόρμα με μυστικούς προσωπικούς κωδικούς αποτελεί συμπληρωματική μέθοδος απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

Βήμα 7: Οι επιτηρητές πραγματοποιούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας

Με τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας η συμμετοχή των φοιτητών σε προφορική εξέταση (π.χ. μέσω MS Teams) και σε ηλεκτρονικό διαγώνισμα (μέσω Open eClass) επικυρώνεται. Οι επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για παρουσιολόγιο τη λίστα συμμετεχόντων που έχει καταρτίσει ο εξεταστής για κάθε ομάδα εξέτασης.

Βήμα 8: Ξεκίνημα εξέτασης

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης και σε γραπτή εξέταση/διαγώνισμα με ηλεκτρονική επιτήρηση ζητείται ανοικτή κάμερα και μικρόφωνο από τον εξεταζόμενο.

Βασικές επισημάνσεις για τους φοιτητές:

 • Με ευθύνη των φοιτητών θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο.
 • Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέρος μόνος του στην εξέταση σε χώρο όπου δεν θα προκαλείται υπερβολικός θόρυβος.
 • Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που αντιγράφουν ή επικοινωνούν (κατά τη διάρκεια των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
 • Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση μη εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα.
 • Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Προϋποθέσεις – Καλές Πρακτικές – Συμβουλές

 • Οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε ένα μάθημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Open eClass του μαθήματος (με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό) που θα αφορά την εξεταστική το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα και να δηλώσουν γραπτώς την επιθυμία τους να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα με τον τρόπο που θα ορίσουν οι διδάσκοντες (ο οποίος φυσικά θα είναι στα πλαίσια της απόφασης της Συγκλήτου). Ο φοιτητής στη δήλωση του θα συναινεί στον τρόπο εξέτασης που θα ορίσει ο διδάσκων. Φοιτητής που δεν εγγραφεί και δεν συμπληρώσει τη φόρμα συναινώντας στους υποστηριζόμενους τρόπους εξέτασης, δεν θα μπορεί να μετάσχει στις εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης (π.χ. επίδειξη ταυτότητας, ανοικτές κάμερες, κ.λπ.), όπως αυτές εκφράζονται στη δήλωση συμμετοχής.
 • Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως μεθόδους. Η προθεσμία δήλωσης θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου και θα υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα στη Συνέλευση. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών, και μόνο για όσα αιτήματα εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με εναλλακτική μέθοδο με διαδικασία που θα ρυθμίζεται από τη Συνέλευση. Προτείνεται ειδικότερα αυτοί που δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων θα το δηλώνουν στο Τμήμα και θα τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης εντός του χώρου του Ιδρύματος.
 • Ο εξεταστής δημιουργεί για κάθε μάθημα ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και το οποίο δεν επιδέχεται καμίας επεξεργασίας.
 • Οι διδάσκοντες καλούνται να περιορίζουν τον χρόνο που διατίθεται για την υποβολή των απαντήσεων, έτσι ώστε οι εξεταζόμενοι να έχουν τον απαραίτητο, αλλά όχι πλεονάζοντα χρόνο. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού διαγωνίσματος, προτείνεται είτε (α) δυνατότητα περισσοτέρων της μιας προσπαθειών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε εάν προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση να μπορεί ο φοιτητής να προσπαθήσει ξανά, ή (β) δυνατότητα μιας μόνο προσπάθειας και εναλλακτικό διαγώνισμα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.
 • Στην περίπτωση της εργασίας συστήνεται, για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, να υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διδάσκοντα. 
 • Στην περίπτωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συνιστάται οι ερωτήσεις να προκύπτουν τυχαία ανά φοιτητή από ένα ικανό σύνολο ερωτήσεων.
 • Στην περίπτωση των θεμάτων ανάπτυξης, συστήνεται να προσφέρονται τα θέματα διαδοχικά και όχι όλα μαζί στην αρχή της εξέτασης.
 • Συστήνεται αξιοποίηση του διαθέσιμου από το Ίδρυμα λογισμικού λογοκλοπής Turnitin κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων στα θέματα ανάπτυξης.
 • Για την ενίσχυση της ακεραιότητας της εξέτασης, προτείνεται η προφορική εξέταση ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

Συνεδρίες εξοικείωσης και τεχνική υποστήριξη

Έχουν προβλεφθεί δράσεις εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις τεχνικές και τα ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης;

Θα προγραμματιστούν συνεδρίες εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος με τα εργαλεία υλοποίησης τεχνικών ηλεκτρονικής εξέτασης.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη;

Για οποιαδήποτε απορία ή παροχή βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων του Τμήματος.

Κατεβάστε τις οδηγίες σε μορφή PDF

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη συμμετοχή
των φοιτητών και φοιτητριών[1] στην εαρινή εξεταστική περίοδο
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές εξετάσεις, με εξ αποστάσεως;

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (3/27.05.2020, συνεδρίαση 173η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακριβής μορφή εξέτασης για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα (με επιλογή μίας ή συνδυασμού εγκεκριμένων τεχνικών και μέσων από τη Σύγκλητο), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον εκάστοτε διδάσκοντα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζει το αντίστοιχο μάθημα.

2. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου η διενέργεια των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων και επιτηρήσεων το οποίο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

3. Με ποια ψηφιακά εργαλεία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιούνται μέσω Ιδρυματικά εποπτευόμενων, αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων αυθεντικοποίησης και υποστήριξης της εξεταστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει το Ίδρυμα και ειδικότερα των πιστοποιημένων πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass, όσο και με τη χρήση διάφορων μέσων τηλεδιασκέψεων, όπως οι πλατφόρμες MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κ.α., οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξέτασης είτε προφορικά είτε γραπτά με επιτήρηση και μπορούν να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν αδιάβλητη αξιολόγηση. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργική κάμερα, ακουστικά (ή ηχεία), μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο, από υπολογιστή ή κινητή συσκευή (smartphone).

4. Τι απαιτείται για τη συμμετοχή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Αρχικά κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει εντός προθεσμίας η οποία θα ανακοινωθεί, την υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής που έχει αναρτηθεί σε ειδική εφαρμογή (εφεξής «ειδική εφαρμογή») στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://gdpr-form.uop.gr). Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή δηλώνει ότι συναινεί στους κανόνες των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω στο ερώτημα 3. Για τη σωστή οργάνωση των ομάδων εξεταζόμενων φοιτητών από τους διδάσκοντες και την εξασφάλιση αξιόπιστης διαδικασίας εξέτασης, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν στην ίδια φόρμα και τα μαθήματα στην εξέταση των οποίων οποία σκοπεύουν να συμμετάσχουν. Δεν θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε μάθημα φοιτητές οι οποίοι δεν θα έχουν επιλέξει το μάθημα αυτό στη συγκεκριμένη φόρμα. Γίνεται επίσης ισχυρή σύσταση να μη δηλωθούν από φοιτητές μαθήματα στα οποία δεν έχουν προετοιμαστεί και δεν υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής τους, ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας.

5. Τι περιλαμβάνει η δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Η δήλωση συμμετοχής αναρτάται στην «ειδική εφαρμογή» και περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση και συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της εξέτασης.
 • Ενημέρωση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δηλαδή υπολογιστή ή tablet ή smartphone, με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο).
 • Δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.
 • Πεδίο υποβολής ψηφιακού αντιγράφου της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του φοιτητή και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου).
 • Επιλογή των μαθημάτων στην εξέταση των οποίων οποία θα συμμετάσχει ο φοιτητής.

Η πρόσβαση των φοιτητών στην «ειδική εφαρμογή» γίνεται με τα ιδρυματικά συνθηματικά πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου (ή με τροποποιητική δήλωση).

Τονίζεται ότι ο διδάσκων κάθε μαθήματος μπορεί να εξειδικεύει τους όρους συμμετοχής και οφείλει να ανακοινώνει στους φοιτητές κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα στάδια εξέτασης (π.χ. διάστημα προσέλευσης/σύνδεσης, διαδικασία ταυτοποίησης, διάρκεια εξέτασης, υποβολή απαντήσεων, κλπ), μέσω του συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα (Open e-class).

6. Τι γίνεται αν δεν μπορώ να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Για φοιτητές που δεν διαθέτουν την προαναφερόμενη υποδομή (ερώτηση 3) ή έχουν σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας), εξαιτίας του οποίου αδυνατούν να συμμετάσχουν απομακρυσμένα στις εξετάσεις προβλέπεται η δυνατότητα να αιτηθούν εναλλακτική μέθοδο εξέτασης. Στην υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής θα υπάρχει επιλογή για την αντίστοιχη δήλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται ψηφιακά, δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους αδυναμίας συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση σε όλα τα μαθήματα ή δήλωση έλλειψης εξοπλισμού και αδυναμία απόκτησης του. Η Συνέλευση του Τμήματος που ανήκει ο φοιτητής θα εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές και για όσες εγκρίνει θα παράσχει εναλλακτική υποδομή εξέτασης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για τους υπόλοιπους φοιτητές. Για παράδειγμα, οι φοιτητές αυτοί μπορεί να εξεταστούν στους υπολογιστές εργαστηριακών χώρων του Ιδρύματος σε ίδια ή αντίστοιχα θέματα, ταυτόχρονα ή σε άλλη χρονική περίοδο με τους υπόλοιπους φοιτητές. Όσοι δεν επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες δεν έχουν άλλη επιλογή συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020, μπορούν όμως να συμμετέχουν κανονικά στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ανακοινωθούν.

7. Πως γίνεται η ταυτοποίηση των φοιτητών;

Οι φοιτητές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλουν ψηφιοποιημένα στην «ειδική εφαρμογή» είτε τη φοιτητική τους ταυτότητα είτε την αστυνομική ταυτότητα είτε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Κατά την προφορική εξέταση ή την ηλεκτρονική επιτήρηση, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυαστικά:

 • Από τον διδάσκοντα (ή τον επιτηρητή) οπτικά, παράλληλα με την εξέταση, συγκρίνοντας το παραπάνω έγγραφο που θα είναι αποθηκευμένο στην «ειδική εφαρμογή» με τις εικόνες των φοιτητών από την κάμερα. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (MS Teams, Webex, Zoom, κλπ) με το ακριβές πραγματικό τους όνομα (γραμμένο με κεφαλαία και με σειρά επώνυμο-όνομα, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) και όχι με ψευδώνυμο.
 • Είναι δυνατόν να γίνει η ταυτοποίηση πριν την έναρξη της εξέτασης, ατομικά για κάθε φοιτητή από τον διδάσκοντα/επιτηρητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει την επίδειξη στην κάμερα ενός από τα παραπάνω έγγραφα.
 • Ο φοιτητής πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Open e-class για να παραλάβει τα θέματα και να υποβάλει τις απαντήσεις του. Η χρήση των κωδικών για την είσοδο στο σύστημα αυτό είναι συμπληρωματική μέθοδος ταυτοποίησης ενώ μπορεί να ζητηθεί και η επιτυχής είσοδός τους σε άλλα συστήματα στα οποία οι φοιτητές διαθέτουν μυστικούς προσωπικούς κωδικούς, ανάλογα με τη διαδικασία ταυτοποίησης που θα επιλέξει ο κάθε διδάσκοντας.

8. Ποιες είναι οι μέθοδοι και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και εξέτασης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

Στο πλαίσιο της απόφασης 3/27.05.2020 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η), το Πανεπιστήμιο θα εφαρμόσει τις ακόλουθες μεθόδους αξιολόγησης και εξέτασης:

 1. Ηλεκτρονική εξέταση με χρήση εξατομικευμένου συνδυασμού ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής περιορισμένης διάρκειας.
 2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.
 3. Αξιολόγηση με χειρόγραφη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.
 4. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας με χρήση κάμερας.
 5. Αξιολόγηση με υποβολή εργασίας σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Ο διδάσκων μπορεί να διαλέξει μία μέθοδο ή συνδυασμό περισσοτέρων.

9. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική;

Με ευθύνη των Τμημάτων θα διοργανωθούν ενημερώσεις και πιλοτικές εξετάσεις με χρήση των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματική εξέταση, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα που θα διαγνωστούν.

10. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο);

Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης του φοιτητή σε ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης, ο διδάσκων θα μεριμνήσει για την εξέτασή του, με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

11. Πως θα με επηρεάσει στην εξέταση η ταχύτητα πληκτρολόγησης;

Στη διάρκεια της εξέτασης έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για πληκτρολόγηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων, συμβόλων και διαγραμμάτων προτείνεται να γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να φωτογραφίζουν και να αναρτούν τις απαντήσεις τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την απλούστερη μεταφορά της γραπτής απάντησης σε ηλεκτρονική μορφή, προτείνεται η χρήση κάποιας εκ των παρακάτω εφαρμογών:

12. Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων μου κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πρόκειται να εφαρμόσει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.
Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής του Πανεπιστημίου για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις βρίσκεται στον σύνδεσμο.

13. Είμαι φοιτητής με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πως θα εξεταστώ;

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος έχει λάβει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία ή/και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες με σκοπό την ισότιμη φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Οι οδηγίες αφορούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις. Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υποβάλλουν σύμφωνα με το σημείο (6), να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση, υποβάλλοντας ψηφιακά τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε η Συνέλευση του Τμήματος να μεριμνήσει για τη συμμετοχή στην διαδικασία εξέτασης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

14. Πώς πρέπει να προετοιμαστώ ώστε να μπορέσω να λάβω μέρος χωρίς προβλήματα στις εξετάσεις;

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει:

 • Να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο. Για παράδειγμα, να διαθέτουν πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας το οποίο να μπορεί να τους καλύψει για ολιγόλεπτη αστοχία του ενσύρματου δικτύου ευρυζωνικής σύνδεσης ή να μπορούν να κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου κάποιου άλλου μέλους της οικογένειάς τους.
 • Να βρίσκονται σε χώρο μόνοι τους, που δεν θα προκαλείται υπερβολικός θόρυβος ώστε να μπορεί να γίνει απομακρυσμένη επιτήρηση.
 • Να προσέχουν ώστε να μην δημιουργούν υπόνοιες συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που η συμπεριφορά τους δείχνει ότι προσπαθούν να αντιγράψουν ή να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
 • Να προσέξουν ώστε να μην κάνουν οποιαδήποτε μορφή καταγραφής ή διαμοιρασμού στοιχείων του περιβάλλοντος εξετάσεων. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Να έχουν συνδεθεί έγκαιρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής των εξετάσεων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις υποδείξεις του διδάσκοντα ή των επιτηρητών. Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Κατεβάστε τις οδηγίες σε μορφή PDF

[1] Σε όλο το κείμενο όπου αναφέρεται το αρσενικό (ο Πρόεδρος, ο διδάσκων, ο φοιτητής, κλπ.) θα εννοείται και η αντίστοιχη χρήση του θηλυκού (πχ. η Πρόεδρος, η διδάσκουσα, η φοιτήτρια, κλπ.), καθώς και το αντίστροφο, εκτός και αν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΟΜΙΛΗΤΕΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ   

ΑΙΓΙΔΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και

η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ)

σας προσκαλούν στην

Ημερίδα

με θέμα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προκλήσεις και προοπτικές για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα

Στόχος της Ημερίδας είναι η ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων καθώς και των προοπτικών που συνδέονται με τη συνεργατική δράση και την κοινωνική οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενισχύσεων και την καλύτερη αξιοποίησή του.

Διακεκριμένοι Ομιλητέςσυμβάλλουν στο στόχο αυτό.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη.

Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη.

Ώρα έναρξης 12:00

Θα είναι χαρά και τιμή για εμάς η παρουσία σας στην εκδήλωση.

 

 

Ειρήνη Δασκαλοπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια,

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υπεύθυνη Οργάνωσης – Συντονισμού της Ημερίδας

 


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειρήνη Δασκαλοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής & Πρόεδρος του ΤμήματοςΟικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αντώνιος Ρεζίτης, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος ΕΤΑΓΡΟ

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φωτεινή Κυριαζή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπ. Διδάκτωρ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αλέξανδρος Παρθύμος, Υπ. Διδάκτωρ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ζαφείριος Θωμάκης, Υπ. Διδάκτωρ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανδρέας Τσάλας, Διδάκτωρ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Νικόλαος Καψιμάλλης, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γεώργιος Προκόπος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Παπαντωνίου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δήμητρα Τσιρογιάννη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αντωνία Κάππου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δημήτρης Τσακίρης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αθανάσιος Σακελλαρίου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ραφαέλα – Ευαγγελία Τσακίρη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Ράβδα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αιμιλία Κούλη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χρυσοβαλάντω Λαζαρίδου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μαρία Κούρτη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αναστασία Γιαννακούλα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Φράττης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ομιλητές - αλφαβητική σειρά

 

 • Αθανάσιος Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ζαχαρίας Δερμάτης, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας-ΙΝΑΓΡΟΚ, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Σπύρος Καχριμάνης, Πρόεδρος του Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Κοιν.Σ.Επ.
 • Δημήτριος Κομνηνός, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Φωτεινή Κυριαζή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υ.Δ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
 • Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Αλέξης Πολυτάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Αικατερίνη Σιάμπου, Διευθύντρια, Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Τρίπολης
 • Αθανάσιος Τσιοτίνας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας "Η Ένωση"
 • Μιχάλης Φεφές, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προκλήσεις και προοπτικές για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα

 

12:00 – 12:30 Προσέλευση – Εγγραφές

12:30 – 13:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί

 

13:00 – 14:30 Ενότητα Α:

«Συνεργατική Δράση και Κοινωνική Οικονομία»

Συντονιστής: Αντώνιος Ρεζίτης, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος ΕΤΑΓΡΟ

 

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ & Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Νομοθετικά Παράδοξα»

Μιχάλης Φεφές, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Ο Ρόλος των Συνεταιρισμών στην Αγροτική Ανάπτυξη»

Αθανάσιος Τσιοτίνας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας "Η Ένωση"

Σπύρος Καχριμάνης, Πρόεδρος, Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Κοιν.Σ.Επ.

Συζήτηση – Ερωτήσεις

14:30 – 15:00 Διάλλειμα – Καφές

 

15:00 – 16:30 Ενότητα Β:

«Βιώσιμη Ανάπτυξη – Αγροτική Πολιτική και Διαχείριση Κοινοτικών Πόρων»

Συντονιστής: Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 
 • «Νέα Προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Αγροτικών Περιοχών, για ένα πιο Έξυπνο Μέλλον»

Αικατερίνη Σιάμπου, Διευθύντρια, Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμου Τρίπολης

 • «Αγροτικές Επιδοτήσεις: Ανάλυση, Επιπτώσεις και Προτάσεις Πολιτικής από τα Μικρο-Δεδομένα των Παραγωγών»

Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Φωτεινή Κυριαζή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Η Χρησιμότητα των GIS στην Ιχνηλασιμότητα Αγροτικών Προϊόντων»

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αθανάσιος Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δημήτριος Κομνηνός, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ζαχαρίας Δερμάτης, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά - Στηρίζοντας την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα των Νέων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο»

Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Αλέξης Πολυτάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς

Συζήτηση – Ερωτήσεις

 

16:30-16:45 Ενότητα Γ:

«Συμπεράσματα της Ημερίδας και Προτάσεις Πολιτικής»

Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ελαφρύ Γεύμα

 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

ΑΙΓΙΔΕΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

Χορηγός επικοινωνίας

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αφίσα Ημερίδας

ΠρόσκλησηΠρόγραμμα Ημερίδας

     Πρακτικά Ημερίδας (Υπό κατασκευή)

 

Φωτογραφίες Ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:

http://www.arcadiaportal.gr/news/oi-prokliseis-kai-oi-prooptikes-ston-agrotiko-tomea-se-imerida-stin-tripoli-picsvid

https://youtu.be/X2iFEF-XKQU

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειρήνη Δασκαλοπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια,

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού της Ημερίδας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής)

22100, Τρίπολη

Τηλ. Κινητό: 6974558579

Τηλ. Γραφείου: 2710 230129

Τηλ. Γραμματείας: 2710 230128

Fax: 2710 230139

Email: daskal@uop.gr

 

Οι Σύμβουλοι Σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους και κυρίως για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους.

 

Οι Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος είναι οι Καθηγητές:

Θωμάκος Δημήτριος

Αγγελίδης Τιμόθεος

Σκίντζη Βασιλική

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

 

1. Aggelopoulos, A., Komninos, D., Dermatis, Z., Anastasiou, A. & Liargovas, P. (2018) Solid Waste Generation in Europe: Study of Affecting Factors Using Panel Data. Research in World Economy,Sciedu Press,  9 (1), 77.
2. Agliardi, E., Alexopoulos, T. & Cech, C. (2018) On the Relationship Between GHGs and Global Temperature Anomalies: Multi-level Rolling Analysis and Copula Calibration. Environmental and Resource Economics, Springer, 72(3), pp. 109-133.
3. Alamantariotou, K., Lazakidou, A., Topalidou, A., Kontosorou, G., Tsouri, M., Michel-Schuldt, M. & Samantzis, C. (2014) Collective intelligence for knowledge building and research in communities of practice and virtual learning environments: A project experience. International Journal of Health Research and Innovation, CLoK, 2(1),          pp. 51-64.
4. Alexopoulos, T. & Thompson, H. (2020) A macroeconomic simulation for Greece in the wake of its government debt crisis. Economic Change and Restructuring, Springer. DOI: 10.1007/s10644-019-09263-7.
5. Alexopoulos, T. (2018) To Trust or Not To Trust? A Comparative study of Conventional and Clean Energy Exchange-Traded Funds. Energy Economics, Elsevier, (72), pp. 97-107.
6. Anasrasiou, A. (2017) Convergence of Tax Shocks and Macroeconomic Performance in the Enlarged European Union. Taxation in Crisis, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 145-173.
7. Anastasiou, A. G. & Anastasiou, A. (2011) Bayesian Estimation of the Seemingly Unrelated Regression Model with Censored Data using the Gibbs Sampler. Empirical Economics Letters, pp. 475-486.
8. Anastasiou, A. G. & Anastasiou, A. (2009) The effects of current dietary trends and consumption patterns on health: evidence from the UK. International Journal of Behavioural and Healthcare Research, Inderscience Publishers, 1 (3), pp. 318-333.
9.  Anastasiou, A. (2009) Central bank independence and economic performance. Cyprus Economic Policy Review, Economics Research Centre, University of Cyprus, 3(1), June, pp. 123-156.
10. Anastasiou, A. & Zervoyianni, A. (2009) Convergence of shocks and trade in the enlarged European Union. The Journal of International Trade & Economic Development, Routledge, 18 (1), pp.79-114.
11. Anastasiou, A., Kounetas, K., Mitropoulos, P. & Mitropoulos, Y.  (2007) Evaluating efficiency of university academic departments. Journal of Interdisciplinary Mathematics, Taylor & Francis Group, 10 (3), pp. 409-431.
12. Anastasiou, A., Mitropoulos, J. & Sissouras, A. (2002) Assessing Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis (DEA)New Trends in Banking. ManagementPhysica, Heidelberg, pp. 21-36.
13. Anastasiou, S., Lazakidou, A. & Siassiakos, K. (2015) Factors affecting Job Satisfaction and Healthcare Services Quality in Healthcare Organizations, International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, ISSN: 2053-2369 (print version), 2053-2377 (online), Vol.2, No.2, pp. 3-14.
14. Andrikopoulos, A., Angelidis, T. & Skintzi, V. (2014) Illiquidity, return and risk in G7 stock markets: interdependencies and spillovers. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 35(C), pp. 118-127.
15. Andrikopoulos, A. & Angelidis, T. (2008) Idiosyncratic risk, returns and liquidity in the London Stock Exchange: a spillover approach. SSRN 1083997.
16. Angelidis, T. & Degiannakis, S.  (2018) Backtesting VaR Models: A ?wo-Stage Procedure. SSRN 3259849.
17. Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2017) Global equity country allocation: an application of factor investing. Journal of Financial Analyst, CFA Institute, vol. 73(4), pp. 55-73.
18. Angelidis, T., Degiannakis, S. & Filis, G. (2015) US stock market regimes and oil price shocks. Global Finance Journal, Elsevier, 28(C), pp. 132-146.
19. Angelidis, T., Sakkas, A. & Tessaromatis, N. (2015) Stock market dispersion, the business cycle and expected factor returns. Journal of Banking & Finance, Elsevier, 59(C), pp. 265-279.
20. Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2014) Global portfolio management under state dependent multiple risk premia. Proceedings of Economics and Finance Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences.
21. Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2014) Global style portfolios based on country indices. Bankers, Markets & Investors, March-April.
22.  Angelidis, T., Giamouridis, D. & Tessaromatis, N. (2013) Revisiting mutual fund performance evaluation. Journal of Banking & Finance, Elsevier, 37(5), pp. 1759-1776.
23.  Angelidis, T. & Andrikopoulos, A. (2010) Idiosyncratic risk, returns and liquidity in the London Stock Exchange: a spillover approach. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 19(3), June, pp. 214-221.
24. Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2010) The efficiency of Greek public pension fund portfolios. Journal of Banking & Finance, Elsevier, 34(9), September, pp. 2158-2167.
25. Angelidis, T. (2010) Idiosyncratic risk in emerging markets. The Financial Review, Eastern Finance Association, 45(4), November, pp. 1053-1078.
26. Angelidis, T. & Benos, A. (2008) The components of the bid-ask spread: the case of the Athens Stock Exchange. European Financial Management, Blackwell Publishing Ltd, 15(1), pp. 112-144.
27. Angelidis, T. & Benos, A. (2009) The Components of the Bid?Ask Spread: the Case of the Athens Stock Exchange.  European Financial Management, European Financial Management Association, vol. 15(1), pp. 112-144.
28. Angelidis, T. & Degiannakis, S. (2009) Econometric Modelling of Value at Risk. New York:  Nova Science Publishers.
29.  Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2009) Idiosyncratic risk matters! A regime switching approach. International Review of Economics & Finance, Elsevier, 18(1), January, pp. 132-141.
30. Angelidis, T. & Benos, A. (2008) Value-at-risk for Greek stocks. Multinational Finance Journal, 12(1-2), March-June, pp. 67-104.
31.  Angelidis, T. & Degiannakis, S. (2008) Forecasting one-day-ahead VaR and intra-day realized volatility in the Athens Stock Exchange market. Managerial Finance, Emerald Group Publishing, 34(7), June, pp. 489-497.
32.  Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2008) Idiosyncratic volatility and equity returns: UK evidence. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 17(3), June, pp. 539-556.
33. Angelidis, T. & Degiannakis, S. (2008) Volatility forecasting: Intra-day versus inter-day models. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, 18(5), December, pp. 449-465.
34.  Angelidis, T. & Skiadopoulos, G. (2008) Measuring the market risk of freight rates: A value-at-risk approach. International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 11(05), pp. 447-469.
35.  Angelidis, T. & Tessaromatis, N. (2007) Does idiosyncratic risk matter? Evidence from European stock markets. Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, 18(2), pp. 125-137.
36.  Angelidis, T., Benos, A. & Degiannakis, S. (2007) A robust VaR model under different time periods and weighting schemes. Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer, 28(2), February, pp. 187-201.  
37. Angelidis, T. & Degiannakis, S. (2006) VaR and Intra-Day Volatility Forecasting: The Case of the Athens Stock Exchange. SSRN 807384.
38.  Angelidis, T. & Benos, A. (2006) Liquidity adjusted value-at-risk based on the components of the bid-ask spread. Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, 16(11), pp. 835-851.
39.  Angelidis, T. & Degiannakis, S. (2005) Modeling risk for long and short trading positions. The Journal of Risk Finance Incorporating Balance Sheet, Emerald Group Publishing Limited, 6(3) pp. 226-238.
40.  Angelidis, T., Benos, A. & Degiannakis, S. (2004) The use of GARCH models in VaR estimation. Statistical Methodology, Elsevier, 1, pp. 105-128.
41. Angelidis, T., Benos, A. & Degiannakis, S. (2004) The Use of GARCH Models in VaR Estimation. MPRA Paper 96332, University Library of Munich, Germany.
42. Angelopoulou, A. & Liargovas, P. (2014) Foreign Direct Investment and Growth: EU, EMU and Transition Economies. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 29, pp. 470-495.
43. Apostolopoulos, N., Kakouris, A., Liargovas, P., Dermatis, Z. & Komninos, D. (2018) Evaluating the learning environment of a cross-institutional postgraduate programme in entrepreneurship. Entrepreneurship Education, Springer Singapore, 1(14), pp. 105-123.
44. Apostolopoulos, N. & Liargovas, P. (2018) Unlock local forces and improve legitimacy: A decision making scheme in the European Union towards environmental change. European Policy Analysis, John Wiley & Sons, Ltd, 4(1), pp. 146-165.
45. Apostolopoulos, N. & Liargovas, P. (2016) Regional parameters and solar energy enterprises. International Journal of Energy Sector Management, Emerald Group Publishing Limited, 10(1), pp. 19-37.
46. Bhattacharya, P.S.  & Thomakos, D. (2018) Robust model rankings of forecasting performance. Journal of Forecasting, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 37(6), pages 676-690, September.
47. Bhattacharya, P.S. & Thomakos, D. (2011) Improving forecasting performance by window and model averaging.  CAMA Working Papers 2011-05, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.
48. Bhattacharya, P.S. & Thomakos, D.D. (2008) Forecasting industry-level CPI and PPI inflation: does exchange rate pass-through matter? International Journal of Forecasting, Elsevier, 24(1), pp. 134-150.
49. Bhattacharya, P.S., Karayalcin, C.A. & Thomakos, D.D. (2008) Exchange rate pass-through and relative prices: an industry-level empirical investigation. Journal of International Money and Finance, Elsevier, 27(7), November, pp. 1135-1160.
50. Bhattacharya, P.S. & Thomakos, D.D. (2007) Trade, openness, and domestic conflict: an empirical investigation for Latin America. Economics of Peace and Security Journal, EPS Publishing, 2(2), June, pp. 77-80.
51. Bisdas, S., Cheong, D., Lazakidou, A., Markus, C.K. Tan., Koh, T.S., Vogl, T.J. & Baghi, M. (2006) Dynamic Contrast-enhanced CT of Head and Neck Tumors: Perfusion Measurements Using a Distributed-Parameter Tracer Kinetic Model, Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Elsevier Science,  ISSN 0168-9002, Issue 2, Volume 569, pp. 577-580.
52. Bisdas, S., Verink, M., Stieve, M., Lazakidou, A., Evangelou, I. &  Becker, H. (2004) Three Dimensional Imaging of the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses, Journal WSEAS Transactions on Computers, Issue 5, Volume 3, ISSN 1109-2750, pp. 1241-1246.
53.  Boffelli, S., Skintzi, V. & Urga, G. (2017) High - and low- frequency correlations in European government bond spreads and their macroeconomic drivers. Journal of Financial Econometrics, Society for Financial Econometrics, 15 (1) pp. 62-105.
54.  Caloghirou, Y., Giotopoulos, I., Korra, E. & Tsakanikas, A. (2018) How do employee training and knowledge stocks affect product innovation? Economics of Innovation and New Technology, Taylor & Francis Journals, 27(4), pp. 343-360.
55. Chakravarty, S.P., Thomakos, D.D. & Nikolopoulos, K.I. (2016) Growth, deregulation and rent seeking in post-war British economy. Applied Economics, Taylor & Francis Journals, 48(18), April, pp. 1719-1729.
56. Chionis, D. & Liargovas, P. (2004) Exchange rate intervention, market efficiency and asset market returns: the Greek experience. Ekonomia, Cyprus Economic Society and University of Cyprus, 7(1), Summer, pp. 42-55.
57. Chionis, D. & Liargovas, P. (2002) An empirical investigation of Greek-Balkan bilateral trade. Eastern European Economics, Taylor & Francis Journals, 40(5), September, pp. 6-32.
58. Chionis, D., Liargovas, P. & Zanias, G. (2002) Greece's Trade With The Balkan Countries: Is It Too Little? Journal of Economic integration, Center for International Economics, Sejong Institution, 17(3), pp. 608-622.
59. Chionis, D. & Liargovas, P. (2000) Conditional volatility measures of inflation uncertainty: evidence from the Greek experience. Economic Analysis and Policy, Elsevier, 30(2), September, pp. 145-156.
60. Dapontas, D. (2013) Saving euro by dividing Europe in multiple OCAs. Acta Universitatis Danubius. OEconomica. Danubius University of Galati, 9(2), April, pp. 107-119.
61. Dapontas, D. & Evangelopoulos, P. (2013) Has the NAFTA foundation affected business cycles length? An Introduction. Scientific Annals of Economics and Business, De Gruyter Open, 60(1), July, pp. 145-153.
62. Dapontas, D. (2012) Were the crises in Eurozone countries predictable? Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Faculty of Economic Sciences, Ovidius University of Constantza, 0(3), December, pp. 1-10.
63. Dapontas, D. (2012) Were the currency crises in eastern Europe (1995-2008) predictable? An empirical approach. Scientific Annals of Economics and Business, De Gruyter Open, 59(2), December, pp. 15-28.
64. Dapontas, D. (2011) Comparing 1994, 2001 and 2008 currency crises in Turkey. Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Stiinte Economice, Faculty of Economics and Business Administration, Alexandru Ioan Cuza University, 58, November, pp. 91-102.
65. Daskalaki, A., Lazakidou, A., Philipp, C., Jacob, C.& Berlien, H-P. (2001) Introducing Electronic Health Record into Laser Medicine, Med. Inform., Vol. 5, ISSN 1330-1799, pp. 85-86.
66. Daskalaki, A., Lazakidou, A., Philipp, C., Jacob, C. & Berlien, H-P. (2000) Use of an Intranet-based Electronic Patient Record System in Laser Medicine, Technology and Healthcare, Vol. 8, Issue 3-4, IOS Press, ISSN 0928-7329, pp. 226-227.
67. Daskalopoulou, I. (2019) Culture and authenticity: regulating shadow economy to foster market growth. MPRA Paper 95805, University Library of Munich, Germany.
68. Daskalopoulou, I. (2019) Individual-Level Evidence on the Causal Relationship Between Social Trust and Institutional Trust. Social Indicators Research, Springer Netherlands, 144(1), pp. 275-298.  
69. Daskalopoulou, I. (2019) Culture and authenticity: regulating shadow economy to foster market growth. MPRA Paper 95805, University Library of Munich, Germany.
70. Daskalopoulou, ?. (2018) Voting turnout in Greece: expressive or instrumental? MPRA Paper 88064, University Library of Munich, Germany.
71. Daskalopoulou, ?. (2018) Satisfaction with democracy and social capital in Greece. International Journal of Social Economics, Emerald Group Publishing Limited, 45(4), pp. 614-628.
72. Daskalopoulou, ?. (2018) Civic participation and soft social capital: evidence from Greece. European Political Science, Palgrave Macmillan UK, 17(3), pp. 404-421.
73. Daskalopoulou, I. (2017) Democracy and social capital in Greece. Business & Entrepreneurship Journal, SCIENPRESS Ltd, 6(1), pp. 1-2.
74. Daskalopoulou, I. (2017) Sustainable Urban Living and Social Capital: Some Evidence from Crisis-Hit Greece. City Networks, Springer, Cham, pp. 197-212.
75. Daskalopoulou, I. (2016) Rent seeking or corruption? An analysis of income satisfaction and perceptions of institutions in Greece. The Social Science Journal, Taylor & Francis, 53(4), pp. 477-485.
76. Daskalopoulou, I. (2016) The Market for CSR Practices: Issues and Challenges for the Food Sector. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, IGI Global, 1(1), pp. 28-39.
77. Daskalopoulou, I. (2016) Social capital at the outburst of the economic crisis in Greece, 2008-2010. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology (EMATTECH), Kavala, Greece, 9(2), June, pp. 79-86.
78. Daskalopoulou, I. (2014) Consumer well-being. Encyclopedia of quality of life and well-being research, pp. 1221-1222.
79. Daskalopoulou, I. (2014) Cost-Efficiency Indicators. Encyclopedia of quality of life and well-being research, pp.1320-1322.
80. Daskalopoulou, I. (2014) Consumer Confidence Index. Encyclopedia of quality of life and well-being research, pp.1214-1217.
81. Daskalopoulou, I. & Liargovas, P. (2011) Capital allocation in the Greek regions. Journal of Policy Modeling, North-Holland, 33(6), pp. 866-888.
82. Daskalopoulou, I. & Petrou, A. (2010) Entrepreneurial growth expectations and information flows in networks. Journal of Small Business and Enterprise Development, Emerald Group Publishing Limited, 17(3), pp. 334-349.
83. Daskalopoulou, I. & Liargovas, P. (2010) Regional determinants of manufacturing start-ups in Greece: evidence on the effect of agglomeration economies. Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, 17(18), pp. 1841-1844.
84. Daskalopoulou, I., Liargovas, P. & Petrou, A.  (2010) A comparative study of business incubators and technoparks in the EU. International Journal of Innovation and Regional Development, Inderscience Publishers, 2(3), pp. 198-220.
85. Daskalopoulou, I. & Petrou, A. (2009) Urban tourism competitiveness: networks and the regional asset base. Urban Studies, Urban Studies Journal Limited, 46(4), April, pp. 779-801.
86. Daskalopoulou, I., Liargovas, P. & Petrou, A.  (2009) Entrepreneurship and innovation: Evidence from the development of business incubators. Women Participation and Innovation Activities. Knowledge Based Economy, The Women Press.
87. Daskalopoulou, I. (2009) Fairness perceptions and utility maximization. Consumer Behavior, Nova Science Publishers.  
88. Daskalopoulou, I. (2008) Fairness perceptions and observed consumer behavior: results of a partial observability model. Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly The Journal of Socio-Economics), Elsevier, 37(1), February,      pp. 31-44.
89. Daskalopoulou, I. & Petrou, A. (2008) SocIal and spatIal  determInants of small busIness performance: Evidence from Urban Tourism. Regional Analysis and Policy: The Greek Experience, Springer Science & Business Media, pp. 297-313.
90. Daskalopoulou, I. & Liargovas, P. (2008) Regional and sectoral location patterns of new firms: the case of Greece. Regional and Sectoral Economic Studies, Euro-American Association of Economic Development, 8(2), pp. 99-110.
91. Daskalopoulou, I. & Liargovas, P. (2008) Entrepreneurship and the spatial context: evidence on the location of firm Births in Greece. Review of Urban & Regional Development Studies: Journal of the Applied Regional Science Conference, Blackwell Publishing Asia, 20(3), PP. 179-193.
92. Daskalopoulou, I. & Petrou, A. (2006) Consumers' expenditures and perceived price fairness. International Journal of Social Economics, Emerald Group Publishing Limited, 33(11), pp. 766-780.
93. Daskalopoulou, ?. & Petrou, ?. (2005) Service quality and store performance: some evidence from Greece. Managing Service Quality: An International Journal, Emerald Group Publishing Limited, 15(1), pp. 24-40.
94. Daskalopoulou, ?. & Petrou, ?. (2002) Utilising a farm typology to identify potential adopters of alternative farming activities in Greek agriculture. Journal of Rural Studies, Pergamon, 18(1), pp. 95-103.
95. Degiannakis, S., Angelidis, T. & Filis, G. (2013) Oil price shocks and volatility do predict stock market regimes. Working Papers, 170, Bank of Greece.
96. Degiannakis, S., Andrikopoulos, A., Angelidis, T. & Floros, C. (2013) Return dispersion, stock market liquidity and aggregate economic activity. Working Papers, 166, Bank of Greece.
97. Dermatis, Z., Konstantinopoulou, A., Lazakidou, A. & Anastasiou, A.  (2019) The Sense of Quality of Life Among the Elderly in the Open Protection Centres of the Elderly (KAPI) During the Economic Crisis. Applied Economics and Finance, Redfame Publishing Inc, 6 (4), PP. 11-17.
98. Dermatis, Z., Anastasiou, A. & Liargovas, P. (2019) The Use of Information Systems (GIS) to Monitor the Quality of Life of Older People in Greece. International Business Research, Canadian Center of Science and Education, 12 (6), PP. 29-40.
99. Dermatis, Z., Evangelopoulos, P. & Liargovas, P. (2017) Majority Rule, Rights, and Taxation. Taxation in Crisis, Palgrave Macmillan Cham,  pp. 23-42.
100. Dermatis, Z., Tsoromokos, D., Gozadinos, F. & Lazakidou, A. (2016) The utilization of geographic Information Systems in healthcare. International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), 49(1) pp. 39-57.
101. Dikos, G. & Thomakos, D. (2012) Econometric testing of the real option hypothesis: evidence from investment in oil tankers. Empirical Economics, Springer, 42(1), February, pp. 121-145.
102. Dimara, E., Petrou, A. & Skuras, D. (2004) Agricultural policy for quality and producers' evaluations of quality marketing indicators: a Greek case study. Food Policy, Elsevier, 29(5), October, pp. 485-506.
103. Dimelis, S., Giotopoulos, I. & Louri, H. (2019) Banking Concentration and Firm Growth: The Role Of Size, Location And Financial Crisis. Bulletin of Economic Research, Wiley, 71(3), pp. 428-438.
104. Dimelis, S., Giotopoulos, I. & Louri, H. (2017) Can firms grow without credit? A quantile panel analysis in the Euro area. Journal of Industry, Competition and Trade, Springer, 17(2), June, pp. 153-183.
105. Dimelis, S., Giotopoulos, I. & Louri, H. (2016) What determines the growth of micro firms in the euro area? Economics and Business Letters, Oviedo University Press, 5(4), pp. 145-151.
106. Dimelis, S., Giotopoulos, I. & Louri, H (2013) The credit crunch and firm growth in the euro area: 2005-2011. A quantile panel analysis.  Working Papers 165, Bank of Greece.
107. Dhrymes, P. & Thomakos, D. (1998) Structural VAR, MARMA and open economy models. International Journal of Forecasting, Elsevier, 14(2), June, pp. 187-198.
108. Escaleras, M. & Thomakos, D.D. (2008) Exchange rate uncertainty, sociopolitical instability and private investment: empirical evidence from Latin America. Review of Development Economics, Wiley Blackwell, 12(2), May, pp. 372-385.
109. Evangelopoulos, P. (2018) The Restoration of Fiscal Stability. A Public Choice Approach on the Problem of Public Debt. Theoretical Economics Letters, Scientific Research Publishing, 8(2), pp. 147-158.  
110. Evangelopoulos, P., Kouyia, V. & Liargovas, P. (2017) INSTITUTIONS, GROWTH AND THE RECENT ECONOMIC CRISIS: THE EU CASE. Review of Applied Economics, Serials Publications Pvt, Ltd, 13(1-2), pp. 55-66.
111. Evangelopoulos, P. (2015) The Market as a Decision-Making Mechanism in a Democracy, International Journal of Economics and Finance, Canadian Center of Science and Education, 7(11), pp. 260-263.
112. Evangelopoulos, P. (2014) Consequences of the public debt crisis on growth and stability. Review of Economics & Finance, Better Advances Press, Canada, 4, August, pp. 47-56.
113. Evangelopoulos, P. & Dapontas, D. (2013) Has accession to the EU affected business cycles? Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, 0(2(579)), February, pp. 7-22.
114. Evangelopoulos, P. (2012) Rent seeking in the Greek economic drama. The Independent Review, Independent Institute, 17(1), pp. 95-98.
115. Evangelopoulos, P. (2012) Institutional Inefficiencies in Latin America, Theoretical Economics Letters, Scientific Research, 2(5), pp. 517-519.
116. Evangelopoulos, P. (2009) Institutional failures of socialism. Economic Affairs, Wiley Blackwell, 29(4), December, pp. 72-77.
117. Evangelopoulos, P. (2009) The 1930’s and the present day – crises compared. Economic Affairs, Wiley Blackwell, 29(4), December, pp. 80-82.
118. Evangelopoulos, P. (2007) Towards a synthesis of theories of State Failure. International Review of Economics, Springer, Happiness Economics and Interpersonal Relations (HEIRS), 54(1), March, pp. 13-34.
119. Evangelou, I., Lazakidou,A., Golding, S.&  Watt-Smith. S. (2002) DIstributed Network Environment (DINE) for a Teleradiology Services Network. European Journal of Medical Research, Vol. 7, Suppl. I, ISSN 0949-2321, p. 22.
120. Evangelou, I., Cowan, N., Golding, S. & Lazakidou, A. (2002) An Interactive Web-based System for Uterine Fibroid Embolisation (UFE) Facilitating Education, Patient Information, Pre-Assessment and Follow-Up, Technology and Healthcare, Vol. 10, Number 6, IOS Press, ISSN 0928-7329, pp. 487-488.
121. Fameliti, S.P. & Skintzi, V.D. (2020) Predictive ability and economic gains from volatility forecast combinations. Journal of Forecasting, Wiley, 39(2), 200-219.
122. Fotopoulos, G. & Storey, D. (2019) Public policies to enhance regional entrepreneurship: another programme failing to deliver? Small Business Economics, Springer US, 53(1), pp. 189-209.
123. Fotopoulos, G. & Storey, D. (2017) Persistence and change in interregional differences in entrepreneurship: England and Wales, 1921–2011. Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE Publications, 49(3), pp. 670-702.
124. Fotopoulos, G. (2014) On the spatial stickiness of UK new firm formation rates. Journal of Economic Geography, Oxford University Press, 14(3), pp. 651-679.
125. Fotopoulos, G. (2012) Nonlinearities in regional economic growth and convergence: the role of entrepreneurship in the European Union regions. The Annals of Regional Science, Springer, Western Regional Science Association, 48(3), June, pp. 719-741.
126. Fotopoulos, G. & Louri, H. (2011) On the geography of international banking: the role of third-country effects.  Working Papers 125, Bank of Greece.
127. Fotopoulos, G., Kallioras, D. & Petrakos, G (2010) Spatial variations of Greek manufacturing employment growth: the effects of specialization and international trade. Papers in Regional Science, Wiley Blackwell, 89(1), March, pp. 109-133.
128.  Fotopoulos, G. & Giotopoulos, I (2010) Gibrat’s law and persistence of growth in Greek manufacturing. Small Business Economics, Springer, 35(2), September, pp. 191-202.
129.  Fotopoulos, G. & Psallidas, D. (2009) Investigating the effects of euro on bilateral trade: a kernel matching approach. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 24, pp. 661-684.
130. Fotopoulos, G. (2008) European Union regional productivity dynamics: a "distributional" approach. Journal of Regional Science, Wiley Blackwell, 48(2), pp. 419-454.
131. Fotopoulos, G. (2007) Integrating firm dynamics into the shift-share framework. Growth and Change, Wiley Blackwell, 38(1), pp. 140-152.
132. Fotopoulos, G. (2006) Non parametric analysis of regional income dynamics: the case of Greece. Economics Letters, Elsevier, 91(3), June, pp. 450-457.
133.  Fotopoulos, G. & Louri, H. (2004) Firm growth and FDI: are multinationals stimulating local industrial development? Journal of Industry, Competition and Trade, Kluwer Academic Publishers, 4(3), pp. 163-189.
134. Fotopoulos, G., Giannias, D. & Liargovas, P. (2002) Economic development and convergence in Greek regions 1970-1994: Alternative methodological approaches.  Aeihoros, University of Thessaly, Vol. 1, pp. 60-91.
135. Fotopoulos, G. (2001) Regional variations of firm births, deaths and growth patterns in the UK, 1980-1991. Growth and Change, Wiley Blackwell, 32(2), pp. 151-173.
136. Fotopoulos, G. & Louri, H. (2000) Determinants of hazard confronting new entry: does financial structure matter? Review of Industrial Organization, Springer, The Industrial Organization Society, 17(3), November, pp. 285-300.
137. Fotopoulos, G. & Louri, H. (2000) Location and survival of new entry. Small Business Economics, Springer, 14(4), June, pp. 311-321.
138. Fotopoulos, G. & Spence, N (1999) Spatial variations in new manufacturing plant openings: some empirical evidence from Greece. Regional Studies, Taylor & Francis Journals, 33(3), pp. 219-229.
139. Fotopoulos, G. & Spence, N. (1999) Spatial variations in net entry rates of establishments in Greek manufacturing industries: an application of the shift-share ANOVA model. Environment and Planning A, Pion Ltd, London, 31(10), October, pp. 1731-1755.
140.  Fotopoulos, G. & Spence, N. (1999) Net entry behaviour in Greek manufacturing: consumer, intermediate and capital goods industries. International Journal of Industrial Organization, Elsevier, 17(8), November, pp. 1219-1230.
141. Fotopoulos, G. & Spence, N. (1998) Entry and exit from manufacturing industries: symmetry, turbulence and simultaneity - some empirical evidence from Greek manufacturing industries, 1982-1988. Applied Economics, Taylor & Francis Journals, 30(2), February, pp. 245-262.
142.  Fotopoulos, G. & Spence, N. (1998) Accounting for net entry into Greek manufacturing by establishments of varying size. Small Business Economics, Springer, 11(2), September, pp. 125-144.
143. Fotopoulos, G. & Spence, N. (1997) Net entry of firms into Greek manufacturing: the effects of business conditions. Small Business Economics, Springer, 9(3), June, pp. 239-253.
144. Giannakakis, N., Poravas, E. & Lazakidou, A. (2005) Usefulness of Virtual Private Networks in Health Sector, Journal WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 12, Volume 2, ISSN 1790-0832, pp. 2131-2137.
145. Giannias, D.A., Liargovas, P.G. & Chepurko, Y. (2004) Regional disparities as barriers to transition to a market economy: The Russian experience. Journal of Developing Areas, College of Business, Tennessee State University, 38(2), January, pp. 55-70.
146. Giannias, D., Liargovas, P.  & Fotopoulos, G. (2004) Regional vs environmental policies for Balanced economic development: the case of the former Soviet Union. Southeast European and Black Sea Studies, Taylor and Francis Ltd, 4(3), pp. 419-433.
147. Giannias, D.A., Liargovas, P. & Chepurko, Y.A. (2003) Economic growth and the environment: the European Union case. Journal of Developing Areas, Tennessee State University, College of Business, 37(1), September, pp. 1-11.
148. Giannias, D.A. & Liargovas, P.G. (2002) Firm and household mobility in the presence of variations in regional characteristics. The Annals of Regional Science, Springer, Western Regional Science Association, 36(2), pp. 299-313.
149. Giannias, D.A. & Liargovas, P.G. & Chionis, D. (2002) An assessment of the European Union regional policy towards the New Independent States. The European Union review, 6(1/2), pp. 153-168.
150. Giannias, D., Liargovas, P. & Manolas, G. (1999) Quality of life indices for analysing convergence in the European Union. Regional Studies, Taylor & Francis Journals, 33(1), pp. 27-35.
151. Giannias, D.A. & Liargovas, P.G. (1998) Focusing regional and environmental policies in the EU through the development of environmental quality indices. European Environment, John Wiley & Sons, Ltd, 8(3), pp. 86-93.
152. Giannias, D., Liargovas, P. & Manolas, G. (1997) Regional disparities in Greece, 1961-1991. Topos, 13(97), pp. 47-61.
153. Gikopoulou, D.,  Tsironi, M. Lazakidou, A. Moisoglou I. & Prezerakos, P. (2014) The assessment of nurses? work environment: the case of a Greek General Hospital, International Journal of Caring Sciences, 7(1), pp. 269-75.
154. Giotopoulos, I. & Vettas, N. (2018) Economic crisis and export?oriented entrepreneurship: Evidence from Greece. Managerial and Decision Economics, 39(8), Wiley Online Library, pp. 872-878.
155.  Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., Korra, E. & Tsakanikas, A. (2017) What drives ICT adoption by SMEs? Evidence from a large-scale survey in Greece. Journal of Business Research, Elsevier, 81(C), pp. 60-69.
156. Giotopoulos, I., Kontolaimou, A. & Tsakanikas, A. (2017) Drivers of high-quality entrepreneurship: What changes did the crisis bring about? Small Business Economics, Springer, 48(4), April, pp. 913-930.
157. Giotopoulos, I., Kontolaimou, A. & Tsakanikas, A. (2017) Antecedents of growth-oriented entrepreneurship before and during the Greek economic crisis. Journal of Small Business and Enterprise Development, Emerald Publishing Limited, 24(3), pp. 528-544.
158.  Giotopoulos, I. (2014) Dynamics of firm profitability and growth: do knowledge-intensive (business) services persistently outperform? International Journal of the Economics of Business, Taylor & Francis Journals, 21(3), November, pp. 291-319.
159. Giotopoulos, I. & Fotopoulos, G. (2010) Intra-industry growth dynamics in the Greek services sector: firm-level estimates for ICT-producing, ICT-using, and non-ICT industries. Review of Industrial Organization, Springer, The Industrial Organization Society, 36(1), February, pp. 59-74.
160. Griva, K. & Vettas, N. (2015) On two-part tariff competition in a homogeneous product duopoly. International Journal of Industrial Organization, Elsevier, 41(C),   pp. 30-41.
161. Griva, K. & Vettas, N. (2011) Price competition in a differentiated products duopoly under network effects. Information Economics and Policy, Elsevier, 23(1), March,  pp. 85-97.
162. Hadjimitsis, D., Toulios, L., Vryonides, P., Papadopoulos, P., Clayton, C. &  Lazakidou, A. (2007) Satellite Remote Sensing for Water Quality Assessment and Monitoring - An Overview on Current Concepts, Deficits and Future Tasks, Journal WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 1, Volume 3, ISSN 1790-5022, pp. 67-71.  
163. Hadjimitsis, D., Evangelou, I., Retalis, A., Lazakidou, A. & Clayton, C. (2005) Classification of LANDSAT Images for Land-Cover Changes using an Unsupervised Neural Network Algorithm, Journal WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 2, Volume 1, ISSN 1790-5022.  
164. Hardouvelis, G., Papanastasopoulos, G., Thomakos, D. & Wang, T. (2012) External Financing, Growth and Stock Returns. European Financial Management, European Financial Management Association, vol. 18(5), pp. 790-815.
165. Ilioudi, S.,  Lazakidou, A. & Tsironi, M. (2014) Development of a Paper-based Questionnaire to Measure Patients’ Satisfaction from Healthcare Services, International Journal of Health Research and Innovation, Scienpress, Vol. 1, No. 1, 2014, 67-87 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online).
166. Ilioudi, S., Lazakidou, A. & Tsironi, M. (2013) Importance of Patient Satisfaction Measurement and Electronic Surveys: Methodology and Potential Benefits,  International Journal of Health Research and Innovation, Scienpress. Vol. 1, No. 1, 2013, 67-87 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online).  
167. Illioudi, C., Lazakidou, A., Glezakos, N. & Tsironi, M. (2012) Health-Related Virtual Communities and Social Networking Services, Annals of Information Systems, Springer.
168. Ilioudi, S., Lazakidou, A. & Tsironi, M. (2010) Information and Communication Technologies for Better Patient Self-Management and Self-Efficacy, International Journal of Electronic Healthcare, Special Issue: “Trends in Personalized E-Health”, ISSN: 1741-8453, Vol. 5, No. 4, pp. 327-339.
169. Illioudi, C. & Lazakidou, A. (2007) Principles and Effects of Electronic Communication Systems between Healthcare Providers and Managed Care Organizations, International Journal of ?lectronic Healthcare, ISSN (Online): 1741-8461, ISSN (Print): 1741-8453, Vol. 3, No. 4, pp. 468-478.
170. Illioudi, C. & Lazakidou, A. (2006) Handbook of research on informatics in healthcare and biomedicine. IGI Global, Publisher of Timely Knowledge, pp. 9-15.
171. Illioudi, C., Lazakidou, A. & Andreou, A. (2004) Study of Social, Ethical and Human-Computer Interaction Aspects of the MEDARIST II System. Journal WSEAS Transactions on Computers, 3(6), pp. 2108-2111.
172. Kakouris, A., Dermatis, Z. & Liargovas, P. (2016) Educating potential entrepreneurs under the perspective of Europe 2020 plan. Business & Entrepreneurship Journal, SCIENPRESS Ltd, 5(1), pp. 1-2.
173. Kanellopoulos, V. & Fotopoulos, G. (2019) The effect of knowledge spillovers on regional new firm formation: The Greek manufacturing case. Environment and Planning A: Economy and Space, SAGE Publications, 51(4), pp. 1005-1030.
174. Kapetaneas, N., Kastanioti, C., Lazakidou, A. & Prezerakos, P. (2015) Organizational culture and individual values in Greek Public Hospitals: a competing values approach. Journal of Health Management, DOI: 10.1177/0972063415575785, 17(2), pp. 1-19.
175. Karagiannis, G., Tzachani, L., Stamatopoulos, V., Lazakidou, A., Iliopoulou, D., Petridou, M. & Gatzoulis, M. (2013) Users’ Perception towards the “Safe Medication through Pharmacovigilance and Compliance Monitoring (PharmacoV)” Service, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 1.
176. Komninos, D., Liargovas, P., Kalamara, E. &  Anastasiou, A. (2017) The role and the importance of Independent Authority for Public Revenue (IAPR) in the increase of efficiency of Tax Administration.  International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, 2017.
177. Kontis, A.P., Siassiakos, K., Kaimakamis, G.&  Lazakidou, A. (2010)  E-Commerce Application Study and Complementary Services in the Sector of Laboratory Diagnostics Based on Consumers’ Opinion, International Journal of Electronic Healthcare, ISSN: 1741-8453, Vol. 5, No. 4, pp. 425-436.
178. Kontolaimou, A., Giotopoulos, I. & Tsakanikas, A. (2016) A typology of European countries based on innovation efficiency and technology gaps: the role of early-stage entrepreneurship. Economic Modelling, Elsevier, 52(PB), pp. 477-484.
179. Kopsidas, O. & Anastasiou, A. (2018) The Contingent Valuation Method in Excavation/Preservation the Ancient Eleusinian Sacred Way in Greece. Journal of Environmental Science and Engineering, David Publishing, A 7, pp. 217-224.
180. Kopsidas, O.,  Hadjixenophontos, A. & Anastasiou, A. (2018) Economic Analysis of Minimizing Environmental Cost Caused by Outdoor Advertising. Journal of Environmental Science and Engineering, David Publishing, A7, pp. 89-91.
181. Kopsidas, O.,  Hadjixenophontos, A. & Anastasiou, A. (2018) Economic Analysis of the Utilization of Disused Biomass from the Agricultural Activity in the Region of Thessaloniki. Journal of Environmental Science and Engineering, David Publishing, A7, pp. 30-33.
182. Korra, E., Giotopoulos, I. &  Tsakanikas, A. (2018) CSR Practices and SME Innovativeness in Greece', Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals. (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Volume 8, pp.119-132.
183. Korres, G., Liargovas, P., Tsamadias, C. & Kokkinou, A. (2018) Education, Training and the Growth Process: A Study for Job Requirement Assessment in Greece. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 8(1), pp. 24-50.  
184. Korres, G., Tsamadias, C., Liargovas, P., Tsobanoglou, G. & Kokkinou, A. (2013) A New Methodological Approach of Job Requirement Assessment. European Socio-Economic Integration, Springer, Boston, MA, pp. 193-201.
185. Kosteletou, N. & Liargovas, P (2000) Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate Interlinkages. Open Economies Review, Springer, 11(2), April, pp. 135-148.
186. Kottaridi, C. & Thomakos, D.D. (2018) Regulate me not: The regulatory failures of taxation: A tale from Greece. Managerial and Decision Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 39(8), pp. 863-871.
187. Kottaridi, C. & Thomakos, D.D. (2007) Global FDI convergence patterns: evidence from international comparisons. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 22, pp. 1-25.
188. Kounetas, K., Anastasiou, A., Mitropoulos, P. & Mitropoulos, I. (2011) Departmental efficiency differences within a Greek university: An application of a DEA and Tobit analysis. International Transactions in Operational Research,Blackwell Publishing Ltd, 18 (5), pp. 545-559.
189. Koutsouris, D., Lazakidou, A., Vellidou, E., Iliopoulou, D., Petridou, M., Koutsouri, G., Giokas, K. & Fotiadis, D. (2014) The use of telephone monitoring for diabetic patients: theory and practical implications", Smart Homecare Technology and TeleHealth: 2, ISSN: 2253-1564, pp. 13-17.    
190. Kremastioti V., Anastasiou, A., Liargovas, P.,  Komninos, D. & Dermatis, Z (2018) Economic Evaluation of Health Programs–Health Expenditures in the European Union. Valahian Journal of Economic Studies, Sciendo, 9 (1), pp. 109-118.
191. Kyriazi, F. & Thomakos, D. (2020) Distance-based nearest neighbour forecasting with application to exchange rate predictability, IMA Journal of Management Mathematics. DOI: 10.1093/imaman/dpz016.
192. Kyriazi, F., Thomakos, D. & Guerard, J. (2019) Adaptive learning forecasting, with applications in forecasting agricultural prices. International Journal of Forecasting, Elsevier, 35(4), pp.1356-1369.
193. Lazakidou, A., Ioannou, A., Ioannou, K. & Kitsios, F. (2014) Use of TETRA networks in crisis situations for health information transfer strategies. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), IGI Global, 3(1), January, pp. 1-8.
194. Lazakidou, A., Petridou, M. & Iliopoulou, D. (2013) Computational Modeling and Simulations in Life Sciences, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 2.
195. Lazakidou, A. (2012) Virtual communities, social networks and collaboration. Annals of information systems, Springer.
196. Lazakidou, A.  Iliopoulou, D. (2012) Useful Applications of Computers and Smart Mobile Technologies in the Health Sector, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Scienpress Ltd, Vol. 1, No.1, pp. 27-60.
197. Lazakidou, A.A., Ilioudi, S. & Tsironi, M (2012) Patient satisfaction as part of quality assurance in e-health. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), IGI Global, 1(1), January, pp. 1-12.
198. Lazakidou, A. & Siassiakos, K. (2011) Collaborative Technologies and Applications, International Journal of Collaborative Enterprise, International Journal of Collaborative Enterprise, Vol. 2, No. 1, pp. 2-15.
199. Lazakidou, A., Lazakidou-Kafetzi, G. & and Siassiakos, K. (2010) Tools of Electronic Communication and Evaluation of Personalized Medical Education in Adaptive Educational Environment, International Journal of Education and Information Technologies, Issue 1, Vol. 4.
200. Lazakidou, A., Siassiakos, K. & Ioannou, K. (2010) Wireless technologies for ambient assisted living and healthcare: Systems and applications. IGI Global, Publisher of Timely Knowledge.  
201. Lazakidou, A. (2009) Web-based applications in healthcare and biomedicine, Annals of Information Systems, Springer, pp. 143-157.
202. Lazakidou, A. & Siassiakos, K. (2009) Handbook of Research on Distributed Medical Informatics and E-Health. Hershey, PA: Idea Group Reference, IGI Global, Publisher of Timely Knowledge.
203. Lazakidou, A., Ilioudi, S.& Siassiakos, K. (2008) Electronic Customer Relationship Management Applications and Consumer Trust in E-Commerce, International Journal of Electronic Customer Relationship Management, ISSN (Online): 1750-0672, ISSN (Print): 1750-0664, Vo. 2, No. 3, pp. 262-275.
204. Lazakidou, A. (2002) Informatics in the area of Healthcare, published paper, Medicine.gr Journal, Vol. 14, 2 Apr. 2002, http://www.medicine.gr/mo/journal/topic/?id=83
205. Lazakidou, A. & Andreou, A. (2001) Analysing Social Interaction and Usability of Medical Informatics: The Case of the Aristophanes System, Med. Inform., Vol. 5, ISSN 1330-1799, pp. 74-76.
206. Lazakidou-Kafetzi, G., Siassiakos, K., Lazakidou, A. & Mavrommatis, G. (2006) Computer-Mediated Collaborative Learning Applications for Intercultural Interaction, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 705-709.
207. Lazakidou-Kafetzi, G., Siassiakos, K., Lazakidou, A. & Mavrommatis, G. (2006) Intercultural Competence via Collaborative Tools, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 457-460.
208. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D. & Dermatis, Z. (2020) Mapping the Socio-Economic Indicators of Greece from the Implementation of the Monetary Policy and the Tax Administration. Applied Economics and Finance, Redfame publishing, vol. 7(1), pages 42-52, January.
209. Liargovas, P. & Psychalis, M. (2019) Do Economic Adjustment Programmes Set Conflicting Objectives? The Case of Greece. Theoretical Economics Letters, Scientific Research Publishing, 9(8), pp. 3065-3087.
210. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D. & Dermatis, Z. (2019) The Role Of Capital Controls In The Period Of The Economic Crisis: How Was The Greek Trading Culture Been Formed? Noble International Journal of Economics and Financial Research, Noble Academic Publsiher, 4 (8), pp. 76-82.
211. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D. & Dermatis, Z. (2019) Mapping the Socio-Economic Indicators of Greece from the Implementation of the Monetary Policy and the Tax Administration. Applied Economics and Finance, Redfame Publishing Inc, 7 (1), pp. 42-52.
212. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D., Dermatis, Z. & Kalamara, E. (2018) The Benefits of Use of Plastic Money in Greece and the EU: Case Study of Use of Plastic Money from the Elderly. Theoretical Economics Letters,Scientific Research Publishing, 8 (05), 793.
213. Liargovas, P., Apostolopoulos, N., Pappas, I. & Kakouris, A. (2017) SMEs and green growth: The effectiveness of support mechanisms and initiatives matters. Green economy in the Western Balkans: Towards a sustainable future, Emerald Group Publishing, pp. 79-108.
214.  Liargovas, P. & Apostolopoulos, N. (2016) Investment scenarios and regional factors in the solar energy sector. Economics and Business Letters, Oviedo University Press, 5(3), pp. 95-104.
215. Liargovas, P., Petropoulos, S., Tzifakis, N. & Huliaras, A. (2016) BEYOND" ABSORPTION": AN INTRODUCTION TO THE DISCUSSION ON THE IMPACT OF EU STRUCTURAL FUNDS ON GREECE. Konrad-Adenauer-Stiftung Greece.
216. Liargovas, P. & Repousis, S. (2015) The Effects of EU Structural Funds on Domestic Deposits and Growth: Evidence from the Greek Economy: 1986-2013. European Structural & Investment Funds Journal, EBSCO, 3(4), pp. 244-253.
217. Liargovas, P. & Repousis, S. (2015) Development paths in the knowledge economy: innovation and entrepreneurship in Greece. Journal of the Knowledge Economy, International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), Springer, Portland 6(4), December, pp. 1063-1077.
218. Liargovas, P. & Apostolopoulos, N. (2014) A new Europe 2020 strategy adopting an enhanced regional approach. Planning Theory & Practice, Taylor & Francis Journals, 15(4), December, pp. 603-605.
219. Liargovas, P. & Apostolopoulos, N. (2014) Regional Development and Renewable Energy Enterprises. A Porter'S Diamond Analysis. Theoretical and Practical Research in Economic Fields, ASERS Ltd, 5. 1(9), pp. 5-16.
220. Liargovas, P. (2013) EU trade policies towards neighboring countries. International Center for Black Sea Studies, pp. 1-27.
221. Liargovas, P. & Repousis, S. (2013) International Development Assistance and Economic Growth: the Case of Four Southeast European Countries. Southeastern Europe, 37(3), pp.265-282.
222. Liargovas, P. & Repousis, S. (2013) Greece’s way out of the crisis: A call for massive structural reforms. Greece's Horizons, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 81-90.
223. Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S. (2012) Motivations of migrant entrepreneurship in Greece: a factor analysis approach. Journal of Small Business and Enterprise Development, Emerald Group Publishing Limited, 19(4), pp. 627-639.
224. Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S. (2012) The impact of leverage and other key variables on business performance: evidence from Greece. International Journal of Economics and Business Research, Inderscience Enterprises Ltd, 4(4), pp. 472-484.
225. Liargovas, P. & Skandalis, K. (2012) Foreign Direct Investment and trade openness: the case of developing economies. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Springer, 106(2), April, pp. 323-331.
226. Liargovas, P. & Daskalopoulou, I. (2011) Capital allocation in the Greek regions. Journal of Policy Modeling, Elsevier, 33(6), pp. 866-888.
227. Liargovas, P. & Repousis, S. (2011) The impact of mergers and acquisitions on the performance of the Greek banking sector: An event study approach. International Journal of Economics and Finance, Canadian Center of Science and Education, 3(2), pp. 89-100.
228. Liargovas, P. & Repousis, S. (2011) Underground banking or hawala and Greece?Albania remittance corridor. Journal of Money Laundering Control, Emerald Group Publishing Limited, 14(4), pp. 313-323.
229. Liargovas, P. & Skandalis, K. (2010) Factors affecting firms’ performance: The case of Greece. Global Business and Management Research: An International Journal, Universal Publishers Baca Raton, 2(2&3), pp. 184-197.   
230. Liargovas, P. & Repousis, S. (2010) The impact of terrorism on Greek Banks’ Stocks: an event study. International Research Journal of Finance and Economics, EuroJournals, Inc., 51(51), pp. 88-96.
231. Liargovas, P. & Fotopoulos, G. (2009) Socioeconomic indicators for analyzing convergence: the case of Greece: 1960–2004. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Springer, 93(2), September, pp. 315-330.  
232. Liargovas, P.G. (2008) Export motivations and barriers: a case study of Greek firms exporting to four south-eastern. Global Business and Economics Review, Inderscience Enterprise Ltd, 10(4), pp. 430-448.
233. Liargovas, P.G. & Dapontas, D. (2008) Currency crises in transition economies: some further evidence. Journal of economic issues, Routledge, 42(4), 1083-1099.  
234. Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S. (2008) Export motivations and barriers: a case study of Greek firms exporting to four south-eastern European countries. Global Business and Economics Review, Inderscience Enterprises Ltd, 10(4), pp. 430-448.
235. Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S. (2008) Motivations and barriers of export performance: Greek exports to the Balkans. Journal of Southern Europe and the Balkans, Taylor & Francis Group, 100(3), pp. 377-392.
236. Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S. (2008) Motives and marketing strategies of Greek companies exporting to south-east European markets. South-Eastern Europe Journal of Economics, Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, 6(2), pp. 227-244.
237. Liargovas, P., Giannias, D. & Kostandopoulos, C. (2007) An assessment of the Community Support Framework (Csf) funding towards the tourist sector: the case of Greece. Regional and Sectoral Economic Studies, Euro-American Association of Economic Development, 7(1), pp. 47-66.
238. Liargovas, P. & Manolas, G (2007) Do conservative governments make a difference in fiscal policy? Evidence from the U.S. and the U.K. Journal of Economic Issues, Taylor & Francis Journals, 41(3), September, pp. 863-872.
239. Liargovas, P. (2004) The economic imperative: prospects for trade integration and business cooperation. Turkish-Greek Relations, Routledge, pp. 165-182.
240. Liargovas, P., Giannias, D. & Fotopoulos, G. (2003) Convergence and Divergence of Quality of Life in Greece: 1960-2000. Aeihoros, University of Thessaly, 2(1), pp. 114-128.
241. Liargovas, P. & Chionis, D. (2002) Greece’s trade with the Balkan countries: Is it too little? Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 17, pp. 608-622.
242. Liargovas, P. & Chionis, D. (2002) Barriers to the transition of enterprises from central plan to market economy: The Balkan case. Journal of Southern Europe and the Balkans, Taylor & Francis Group, 4(2), pp. 191-206.
243. Liargovas, P & Chionis, D. (2001) Economic integration between the European Union and the transition economies of central European initiative countries. Post-Communist Economies, Taylor & Francis Journals, 13(1), pp. 57-70.
244. Liargovas, P (2000) The changing role of the Greek state in view of EMU. Contemporary Greece and Europe, Aldershot: Ashgate, pp. 205-221.
245. Liargovas, P. (1999) An Assessment of real exchange rate movements in the transition economies of central and eastern Europe. Post-Communist Economies, Taylor & Francis Journals, 11(3), pp. 299-318.
246. Liargovas, P. & Papazoglou, C. (1999) An analysis of trade relations between the European Union and the transition economies of central and eastern Europe. Journal of Economic Integration, Center for Economic Integration, Sejong University, 14, pp. 651-664.
247. Liargovas, P. (1998) The white paper on growth, competitiveness and employment and Greek small and medium sized enterprises. Small Business Economics, Kluwer Academic Publishers, 11(3), 201-214.
248. Liargovas, P., Manolas, G. & Papazoglou, C. (1997) The relationship between government budget deficits and interest rates in Greece. Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali, CEDAM CASA EDITRICE DOTT ANTONIO MILANI, 44, pp. 807-818.
249. Ilioudi, S., Lazakidou, A. & Tsironi, M. (2013) Importance of patient satisfaction measurement and electronic surveys: methodology and potential benefits. International Journal of Health Research and Innovation, 1(1), pp. 67-87.
250. Ilioudi, S., Lazakidou, A. & Tsironi, M. (2010) Information and communication technologies for better patient self-management and self-efficacy. International journal of electronic healthcare, Inderscience Publishers, 5(4), pp. 327-339.
251. Lyroni, A., Anastasiou, A., Liargovas, P., Dermatis, Z. & Komninos, D. (2018) Factors Affecting the Relationship between Research and Development (R&D) and Economic Development in EU. Advances in Economics and Business, Horizon Research Publishing Corporation, Vol 6(5), pp. 322-331.
252. Markopoulou, C., Skintzi, V. & Refenes, A. (2016) On the predictability of model-free implied correlation. International Journal of Forecasting, Elsevier, 32(2), pp. 527-547.
253. Markopoulou, C.E., Skintzi, V.D., & Refenes, A.N. (2016) Realized hedge ratio: predictability and hedging performance. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 45(C), pp. 121-133.
254. Mavrommatis, G., Lazakidou, A., Siassiakos, K. & Lazakidou-Kafetzi, G. (2006) Learning Processes for Crisis Management, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 657-661.
255. Mavrommatis, G., Lazakidou, A., Siassiakos, K. & Lazakidou-Kafetzi, G. (2006) ?n Educational Help Desk Model for Mobile Environments, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 469-474.
256. Mendez-Carbajo, D. & Thomakos, D. (2003) Economic integration, market discipline and productivity growth in Spain. The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & Francis Journals, 12(4), pp. 359-375.
257. Mitra, D., Thomakos, D. & Ulubasoglu, M. (2006) Can we obtain realistic parameter estimates for the `protection for sale' model? Canadian Journal of Economics, Canadian Economics Association, 39(1), February, pp. 187-210.
258. Mitra, D., Thomakos, D.D. & Ulubasoblu, M.A. (2004) Protection versus promotion: an empirical investigation. Economics and Politics, Wiley Blackwell, 16(2), July, pp. 147-162.
259. Mitra, D., Thomakos, D.D. & Uluba?oglu, M.A. (2002) "Protection For Sale" in a developing country: Democracy Vs. Dictatorship. The Review of Economics and Statistics, MIT Press, 84(3), August, pp. 497-508.
260. Mitra, D., Thomakos, D. & Ulubasoglu, M (2001) Protection for sale and political regimes: empirical evidence. International Advances in Economic Research, Springer, International Atlantic Economic Society, 7(2), May, p. 270.
261. Mitropoulos, J., Anastasiou, A. & Sissouras, A. (2003) Managing cost efficiency of bank branches: an empirical study for the “Commercial Bank of Greece”. Journal of Interdisciplinary Mathematics, Taylor & Francis Group, 6 (1), pp. 1-17.
262. Monokroussos, P., Thomakos, D. & Alexopoulos, T. (2016) Explaining Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study on the Effects of Recession and Banking Practices, GreeSE – Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe 101, Hellenic Observatory, LSE.
263. Monokroussos, P., Thomakos, D. & Alexopoulos, T. (2016) The Determinants of Loan Loss Provisions: An Analysis of the Greek Banking System in Light of the Sovereign Debt Crisis, GreeSE – Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe 104, Hellenic Observatory, LSE.
264. Monokroussos, P. & Thomakos, D. (2012) Can Greece be saved? Current Account, fiscal imbalances and competitiveness. GreeSE – Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe 59, Hellenic Observatory, LSE.
265. Μήτση, Δ., Λιαργκόβας, Π.,  Σκίντζη, Β., Δασκαλοπούλου, Ε., Αναστασίου, Α. &  Αποστολόπουλος, Ν. (2015) Το στρατηγικό σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη «Ευρώπη 2020». INE ΓΣΕΕ, Τεύχος, 40.
266. Nikoli, G. &  Lazakidou, A. (2019) The Contribution of Tourism Industry to the Economy: Case of the Greek Tourism Sector, accepted for publication, Advances in Management and Applied Economics.
267. Nikoli, G. & Lazakidou, A. (2019) Accessing Demand Characteristics of Thermal Tourism in Greece through Survey of Entrepreneurs and Visitors. Business & Entrepreneurship Journal, Vol. 8, No. 1, ISSN:2241-3022, pp. 21-27.
268. Nikoli, G. & Lazakidou, A. (2019) The Impact of Information and Communication Technology on the Tourism Sector, accepted for publication, Almatourism.
269. Nikolopoulos, K., Thomakos, D. & Katsagounos, I. (2019) On the M4.0 forecasting competition: Can you tell a 4.0 earthquake from a 3.0? International Journal of Forecasting, Elsevier, 36(1), pp. 203-205.
270. Panetsos, S., Siassiakos, K. & Lazakidou, A. (2006) Adaptive Instruction in Adaptive Educational Hypermedia Systems, Journal WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 11, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 997-1001.
271. Papageorgiou, C., Kalamara, E., Komninos, D., Dermatis, Z., Anastasiou, A. & Liargovas, P. (2018) Corruption Perception Index (CPI), as an Index of Economic Growth for European Countries. Theoretical Economics Letters, Scientific Research Publishing, 8 (3), 524-537.
272. Papailias, F. & Thomakos, D. (2017) EXSSA: SSA-based reconstruction of time series via exponential smoothing of covariance eigenvalues. International Journal of Forecasting, Elsevier, 33(1), pp. 214-229.
273. Papailias, F., Thomakos, D.D. & Liu, J. (2017) The Baltic dry index: cyclicalities, forecasting and hedging strategies. Empirical Economics, Springer, 52(1), February, pp. 255-282.
274. Papailias, F. & Thomakos, D.D. (2015) An improved moving average technical trading rule. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, 428(C), pp. 458-469.
275. Papailias, F. & Thomakos, D. (2015) Covariance averaging for improved estimation and portfolio allocation. Financial Markets and Portfolio Management, Swiss Society for Financial Market Research, Springer, 29(1), February, pp. 31-59.
276. Papailiou P., Komninos D., Dermatis Z., Anastasiou, A. & Liargovas, P. (2018) Intelligent Growth and Macroeconomic Performance of EU Member Countries in the Framework of Europe 2020. Applied Economics and Finance, Redfame Publishing Inc, 5 (4), pp. 117-126.
277. Papanastasopoulos, G. & Thomakos, D. (2017) Managerial discretion, net operating assets and the cross-section of stock returns: evidence from European countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, 47(C), pp. 188-210.
278. Papanastasopoulos, G., Thomakos, D.D. & Wang, T. (2013) Corporate financing activities, fundamentals to price ratios and the cross section of stock returns. Journal of Economic Studies, Emerald Group Publishing, 40(4), August, pp. 493-514.
279. Papanastasopoulos, G., Thomakos, D. & Wang, T. (2011) Information in balance sheets for future stock returns: evidence from net operating assets. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 20(5), pp. 269-282.
280. Papanastasopoulos, G., Thomakos, D. & Wang, T. (2010) The implications of retained and distributed earnings for future profitability and stock returns.  Review of Accounting and Finance, Emerald Group Publishing, vol. 9(4), pp. 395-423, November.
281. Papazoglou, C. & Liargovas, P. (1997) An assessment of Foreign Direct Investment towards the BSEC transition economies. Economia Internazionale / International Economics, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, 50(3), pp. 475-487.
282. Petrakos, G., Fotopoulos, G. & Kallioras, D. (2012) Peripherality and integration: industrial growth and decline in the Greek regions. Environment and Planning C: Government and Policy, Pion Ltd, London, 30(2), April, pp. 347-361.
283. Petrakos, G., Fotopoulos, G. & Kallioras, D. (2006) Modelos industriales y regionales de los nuevos miembros de la Unión Europea. Análisis detallado de los casos de Bulgaria, Rumania, Eslovenia y Estonia. Papeles de economía Española, Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Issue 107, pp. 160-175.
284. Petrou, A. & Daskalopoulou, I. (2015) Social capital and small business competitiveness: evidence from cross-Section tourism data. Journal of the Knowledge Economy, Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), Springer, 6(4), December, pp. 946-967.
285. Petrou, A. & Daskalopoulou, I. (2014) Is Greece a rent seeking society? A research on the relationship between entrepreneurship, trust and institutions. Social indicators research, Springer Netherlands, 119(3), pp. 1495-1515.
286. Petrou, A. & Daskalopoulou, I. (2013) Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management, Emerald Group Publishing Limited, 16(1), pp. 50-69.
287. Petrou, A., Liargovas, P. & Daskalopoulou, I. (2010) Entrepreneurship incubators and economic growth: An across-countries empirical analysis. New York: Nova Science Publishers.
288. Petrou. A. & Daskalopoulou, I. (2009) Entrepreneurial culture and innovation in the services sector: case study evidence from Greece. MPRA Paper 22666, University Library of Munich, Germany.
289. Petrou. A. & Daskalopoulou, I. (2008) Innovation and small firms’ growth prospects: relational proximity and knowledge dynamics in a low-tech industry. European Planning Studies, Taylor & Francis Journals, 17(11), October, pp. 1591-1604.
290. Poultsides, L., Vlastarakos, P., Malizos, K., Fotiadis,D., Goulas, N. & Lazakidou, A. (2004) Potential Benefits and Functionalities of a Clinical Information System for Orthopaedic Department, Journal WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 1, Volume 1, ISSN 1790-0832, pp. 608-612.
291. Pournaras, E. & Lazakidou, A. (2008) Trust and innovativeness in virtual organisations. International Journal of Business Innovation and Research, Inderscience Enterprises Ltd, 2(3), pp. 262-274.
292. Rizopoulos, L.K. & Thomakos, D.D. (2016) Supply chain planning in defence operations: a review from Great Alexander time to the present. EJES European Journal of Economics and Business Studies Articles, European Center for Science Education and Research, 5, May-August.
293. Rua, A., Hassani, H., Sirimal Silva, E. & Thomakos, D. (2019) Monthly Forecasting of GDP with Mixed Frequency Multivariate Singular Spectrum Analysis.  Working Papers w201913, Banco de Portugal, Economics and Research Department.
294. Schizas, P. & Thomakos, D.D. (2015) Market timing and trading strategies using asset rotation: non-neutral market positioning for exploiting arbitrage opportunities. Quantitative Finance, Taylor & Francis Journals, 15(2), February, pp. 285-298.
295. Siassiakos, K., Ilioudi, S. & Lazakidou, A. (2008) Simulation and Learning Environments in Health Care, International Journal of Healthcare Technology and Management, ISSN (Online): 1741-5144, ISSN (Print): 1368-2156, Vol. 9, No. 2, pp. 155-166.
296. Siassiakos, K., Lazakidou, A. &  Lazakidou-Kafetzi, G. (2006) The IPOEE-MED Solution: A Web-based Educational Environment for Medicine, in English, Elektrotechnik & Informationstechnik (e&i) by Springer Wien/New York, Special Issue "New Computing in Medical Informatics & Health Care", ISSN 0932-383X, pp. 140-143.
297. Siassiakos, K., Ilioudi, S. & Lazakidou, A. (2006) Simulation and learning environments in health care. International Journal of Healthcare Technology and Management, Inderscience Publishers, 9(2), pp. 155-166.
298. Siassiakos,K., Sagias, I., Lazakidou, A., Mavrommatis, G.& Lazakidou-Kafetzi, G. (2006) mplementing Lifelong Learning Strategies for Adult Education in Greece, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 710-717.
299. Siassiakos,K., Sagias, I., Lazakidou, A., Mavrommatis, G.& Lazakidou-Kafetzi, G. (2006) Applied Policies for Lifelong Learning in Greece: The Opportunity of E-Learning for Large Adult Populations, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, pp. 461-468.
300. Skandalis, K.S., Liargovas, P.G. & Merika, A.A. (2008) Firm management competence: does it matter? International Journal of Business and Economics, College of Business and College of Finance, Feng Chia University, Taichung, Taiwan, 7(2), August, pp. 167-180.  
301. Skintzi, V.D.  (2019) Determinants of stock-bond market comovement in the Eurozone under model uncertainty. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 61, pp. 20-28.
302. Skintzi, V.D. & Xanthopoulos-Sisinis, S. (2007) Evaluation of correlation forecasting models for risk management. Journal of Forecasting, John Wiley & Sons Ltd., 26(7), pp. 497-526.
303. Skintzi, V. & Refenes, A. (2006) Volatility spillovers and dynamic correlation in European bond markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, 16(1), February, pp. 23-40.
304. Skintzi, V., Skiadopoulos, G., Refenes, A. (2005) The effect of mis-estimating correlation on Value-at-Risk. Journal of Alternative Investments, 7, 66-82.
305. Skintzi, V.D. & Refenes, A.N. (2005) Implied correlation index: a new measure of diversification. Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons Ltd., 25(2), February, pp. 171-197.
306. Skuras, D., Dimara, E. & Petrou, A. (2006) Rural tourism and visitors' expenditures for local food products. Regional Studies, Taylor & Francis Journals, 40(7), pp. 769-779.
307. Skuras, D., Petrou, A. & Clark, G (2006) Demand for rural tourism: the effects of quality and information. Agricultural Economics, International Association of Agricultural Economists, 35(2), September, pp. 183-192.
308. Thomaidis, N.S., Angelidis, T., Vassiliadis, V. & Dounias, G (2009) Active portfolio management with cardinality constraints: an application of particle swarm optimization. New Mathematics and Natural Computation (NMNC), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 5(03), pp. 535-555.
309. Thomakos, D.D. & Yahlomi, R. (2018) Dynamic stop-loss rules as universal performance enhancers. Investment Management and Financial Innovations, LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives, 15(2), pp. 1-16.
310. Thomakos, D.D. & Alexopoulos, T.A. (2016) Carbon intensity as a proxy for environmental performance and the informational content of the EPI. Energy Policy, Elsevier, 94(C), pp. 179-190.
311. Thomakos, D.D. & Nikolopoulos, K. (2015) Forecasting multivariate time series with the theta method. Journal of Forecasting, John Wiley & Sons Ltd., 34(3), April, pp. 220-229.
312. Thomakos, D.D. & Papailias, F. (2014) “Out of Sync”: the breakdown of economic sentiment cycles in the EU. Review of International Economics, Wiley Blackwell, 22(1), February, pp. 131-150.
313. Thomakos, D., Hassani, H. & Patterson, K. (2013) Optimal Linear Filtering, Smoothing and Trend Extraction for the m-th Differences of a Unit Root Process: A Singular Spectrum Analysis Approach.  Economics & Management Discussion Papers em-dp2013-04, Henley Business School, Reading University.
314. Thomakos, D.D. & Koubouros, M. S.(2011) The role of realised volatility in the Athens Stock Exchange. Multinational Finance Journal, 15(1-2), March-June,  pp.87-124.
315. Thomakos, D.D. & Wang, T. (2010) 'Optimal' probabilistic and directional predictions of financial returns. Journal of Empirical Finance, Elsevier, 17(1), January, pp. 102-119.
316. Thomakos, D.D., Wang, T., Wu, J. & Chuderewicz, R.P. (2008) Macroeconomic announcements, intraday covariance structure and asymmetry in the interest rate futures returns. Journal of Futures Markets, John Wiley & Sons Ltd., 28(9), September, pp. 815-844.
317. Thomakos, D.D. & Bhattacharya, P.S. (2005) Firm's R & D behavior under rational expectations. Indian Economic Review, Department of Economics, Delhi School of Economics, 40(2), December, pp. 145-165.
318. Thomakos, D.D. & Guerard, John Jr. (2004) Naive, ARIMA, nonparametric, transfer function and VAR models: a comparison of forecasting performance. International Journal of Forecasting, Elsevier, 20(1), pp. 53-67.
319. Thomakos, D.D. & Wang, T. (2003) Realized volatility in the futures markets. Journal of Empirical Finance, Elsevier, 10(3), May, pp. 321-353.
320. Thomakos, D.D., Wang, T. & Wille, L.T. (2002) Modeling daily realized futures volatility with singular spectrum analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, 312(3), pp. 505-519.
321. Toumpaniaris, P., Iliopoulou, D., Lazakidou, A., Katevas, N. & Koutsouris, D.  (2014) A Survey for Chronic Diseases Management and the Related Sensors in the Ambient Assisted Living Environment, International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 2, No. 1, 2014, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), pp. 65-84.
322. Toumpaniaris, P.,  Lazakidou, A. &  Koutsouris, D. (2013) Methods for the Evaluation of Right Ventricular Volume Using Ultrasound on a Catheter in Intensive Care Unit, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 1.
323. Tsaloukidis, N., Zarakovitis, D. & Lazakidou, A. (2019) Design & Development of E-learning Material for Cardiopulmonary Resuscitation, British Journal of Health Care Management, ISSN (print): 1358-0574, accepted for publication.
324. Tsaloukidis, N., Koukopoulos, P., Zarakovitis, D. & Lazakidou, A. (2019) Assessment of Knowledge and Skills of Certified Recovery Instructors in Basic Life Support, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Vol.8, No. 1, pp.19-35.
325. Tsaloukidis, N.  Michopoulou, V., Peponi, M., Papageorgiou, D. & Lazakidou, A. (2017) Evaluation of Nurses’ Perceptions on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Education. J Health Educ Res Dev 5: 209. doi: 10.4172/23805439.1000209.
326. Tsaloukidis, N., Trifoni, R., Peponi, M.,  Mavraki, Ch.,  Gozadinos, F. & Lazakidou, A. (2015) Evaluating Knowledge of Emergency Department Nurses in Recognition and Treatment of Emergency Cardiovascular Events, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online),   Vol. 3, No. 1, pp. 17-27.
327. Tsekouras, K., Skuras, D. & Daskalopoulou, I. (2008) The role of productive efficiency on entry and post-entry performance under different strategic orientation: the case of the Greek plastics and rubber industry. Managerial and Decision Economics, John Wiley & Sons Ltd., 29(1), pp. 37-55.
328. Tsekouras, K., Skuras, D. & Daskalopoulou, I. (2007) Is productive inefficiency a fatal disease? The effects of technical and scale efficiency in firm exit: the case of the Greek rubber and plastic industry. Applied Economics, Taylor & Francis Journals, 39(17), pp. 2175-2187.
329. Tsekouras, K. & Daskalopoulou, I. (2006) Market concentration and multifaceted productive efficiency. Journal of Productivity Analysis, Springer, 25(1), April,           pp. 79-91.
330. Tsoromokos, D., Dermatis, Z., Tsaloukidis, N., Gozadinos, F. & Lazakidou, A. (2016)  Better control of health care costs and reduction of medical errors by using health Information Technology. Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), 5(3), pp. 17-33.
331. Tsoromokos, D., Harami, E., Dermatis, Z. & Lazakidou, A. (2015) Knowledge and Attitudes from Healthcare Professionals toward to the Computers, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, pp. 29-47.
332. Vettas, N., Giotopoulos, I., Valavanioti, E. & Danchev, S. (2016) The determinants of new firms’ export performance. Economic Bulletin, Bank of Greece, issue 43, pp.  7-17.
333. Vortelinos, D.I. & Thomakos, D. (2013) Nonparametric realized volatility estimation in the international equity markets. International Review of Financial Analysis, Elsevier, 28(C), pp. 34-45.
334. Vortelinos, D.I. & Thomakos, D.D. (2012) Realized volatility and jumps in the Athens Stock Exchange. Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, 22(2), January, pp. 97-112.
335. Zacharopoulou, V., Zacharopoulou, G.,  Karkoulias, K., Tsampalas, E. & Lazakidou, A. (2017) Atherosclerosis as a Risk Factor for Dementia and Alzheimer’s disease, Hellenic Journal of Atherosclerosis, Vol 8, No 1, 6–15, ISSN: 2459-380X.
336. Zacharopoulou, V., Zacharopoulou, G., Leontiou, L., Voudouri, E., Tsampalas, Ev. & Lazakidou, A. (2019) Elderly Dementia Patients, Socioeconomic Settings, Care Management and ICT Adoption, British Journal of Health Care Management, Vol. 25, No. 3, ISSN (print): 1358-0574.
337. Zacharopoulou, G., Zacharopoulou, V. & Lazakidou, A. (2015) Quality of life for caregivers of elderly patients with dementia and measurement tools: a review. International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), 3(1), pp. 49-64.
338. Zacharopoulou, V., Zacharopoulou, G. & Lazakidou, A. (2015) Burden of family caregivers of patients with dementia: profile of men caregivers, International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, ISSN: 2053-2369 (print version), 2053-2377 (online), 2(3), pp. 21-32.
339. Zarakovitis, D. & Lazakidou, A. (2019) Creating a GIS-based Platform for Efficient Cost Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. ?dvances in ?anagement and ?pplied ?conomics, ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552(online), vol. 9, no. 4, pp. 71-93.
340. Zarakovitis, D., Tsoromokos, D., Tsaloukidis, N. & Lazakidou, A. (2018) Financial Management and Spatial Geomapping of Medical Equipment: The Case of Ultrasound Scan and Respirators. Studies in health technology and informatics, 251, pp. 171-174.
341. Zarakovitis, D., Tsoromokos, D., Tsaloukidis, N.  & Lazakidou, A. (2018) GIS Platform for Management of Diagnostic Examinations. Studies in health technology and informatics, 251, pp. 175-178.
342. Zarakovitis D., Tsoromokos D., Tsaloukidis N. & Lazakidou A. (2018) Mobile Application for Patients’ Waiting Time Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (JRQEH), 7(4), pp. 20 – 33.
343. Zavou, A., Anastasiou, A., Liargovas, P., Dermatis, Z. & Komninos, D. (2018) Trade Flows and Economic Growth Between Countries–Members of the European Union. Noble International Journal of Economics and Financial Research,Noble Academic Publisher, Vol. 03, No. 07, pp: 78-85.
344. Zervoyianni, A. & Anastasiou, A. & Anastasiou, A. (2014) Does central bank independence really matter? Re-assessing the role of the independence of monetary policy-makers in macroeconomic outcomes. International Journal of Economics and Business Research, Inderscience Enterprises Ltd, 8(4), pp. 427-473.
345. Zervoyianni, A. & Anastasiou, A. (2009) Convergence of shocks and trade in the enlarged European Union. The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & Francis Journals, 8(1), pp. 79-114.
346. Zervoyianni, A. & Anastasiou, A. (2007) Symmetry of Shocks and Trade Integration in the Enlarged European Union. Global Business & Economics Anthology, Publons, (1), pp. 47-61.
347. Zyga, S.,  Baroutsou, P., Prezerakos, P., Lazakidou, A., Rekliti, M. &  Malliarou, M. (2013)  Study on Ecological Awareness and Performance of Nursing Personnel in Dialysis Units, International Journal of Advanced Nursing Studies, Vol. 2, Nr. 2,ISSN 2227-488X, pp. 80-87.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το